Vacature

(reactietermijn is inmiddels verlopen)

Wij zijn op zoek naar een coördinator!

Wat en wie is BOKD

BOKD staat voor Vereniging  voor dorpen en dorpshuizen in Drenthe. BOKD komt op voor de belangen van dorpen, wijken en buurtschappen, zowel lokaal als provinciaal en werkt voornamelijk vraaggestuurd. BOKD gelooft in een beter, leefbaar Drenthe met een vitaal platteland. Een provincie waar bewoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun eigen buurtschap, dorp of wijk. Waar bewoners de ruimte en verantwoordelijkheid hebben voor de leefbaarheid in hun buurtschap, dorp of wijk. En waar bewoners samen met andere bewoners, ondernemers, instellingen en overheden werken aan een vitale toekomst voor het platteland. De kracht van de vereniging is het verbonden zijn met elkaar en het leggen van verbindingen met anderen.

Verenigingsstructuur

BOKD wordt gevormd door 129 leden dorpsbelangenorganisaties en 101 leden dorps- en buurthuizen in Drenthe.

Organisatie en bestuur

De werkorganisatie van BOKD bestaat uit 4 medewerkers in vaste dienst en meerdere projectmedewerkers met een zzp-status. Het bestuur van BOKD bestaat uit 6 leden. Dit is geen bestuur op afstand, maar een bestuur met een grote betrokkenheid bij de thematiek en de doelgroepen van de organisatie. Het bestuur is de werkgever van het personeel.

Belangenbehartiging

BOKD komt actief op voor de belangen van dorpen, buurtschappen en dorpshuizen, Dit gebeurt lokaal, provinciaal, landelijk (via Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen ) Ook wordt ingespeeld op actuele onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, overheidsparticipatie, zorg en duurzaamheid. Deze onderwerpen worden zowel digitaal als in het netwerk geagendeerd. Op provinciaal niveau werkt BOKD samen met de provincie, gemeenten en systeemorganisaties zoals CMO Stamm, Zorggroep Drenthe en Sport Drenthe.

Inspiratie

Door het sterke en grote netwerk van BOKD zijn er voor leden volop mogelijkheden voor inspiratie en het leren van elkaar. Kennis en informatie worden door de vereniging gebundeld en beschikbaar gesteld via diverse kanalen.

Ondersteuning en advies

Een van de doelstellingen van BOKD is het verlenen van ondersteuning in de ruimste zin aan kleine kernen, dorpshuisbesturen en dorpsbelangenorganisaties om de leefbaarheid op het platteland te behouden en te verbeteren. Die ondersteuning wordt op maat en vraaggestuurd geleverd. Men kan bij BOKD terecht met diverse vragen om advies en ondersteuning voor dorp of buurt. Speciaal voor dorpshuizen in heel Nederland is een website (Vraagbaak) ontwikkeld met relevante informatie over juridische en technische zaken die van belang zijn voor besturen en beheerders van een dorpshuis, of multifunctionele accommodatie.

Welke ontwikkelingen zijn relevant voor BOKD

De omgeving van BOKD is continu in beweging. We noemen enkele ontwikkelingen die van invloed zijn op het huidige en toekomstige werk van BOKD,  waarmee de nieuwe coördinator dus ook te maken gaat krijgen.

Demografische ontwikkelingen en inkomensverschillen in de samenleving

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. In veel dorpen en kleine kernen trekken -hoogopgeleide- jongeren weg en hierdoor blijft een relatief grote groep ouderen achter. Dit kan deze dorpen en kleine kernen kwetsbaar maken en daarom heeft dit thema de komende tijd extra aandacht van de provincie. Voor BOKD betekent deze ontwikkeling een toenemende behoefte aan door BOKD geboden ondersteuning aan de aanwezige krachten in de lokale samenleving. Daarbij bestaat het risico dat in de kernen te weinig vrijwillig kader overblijft. Op dit vrijwillig kader komt een steeds grotere druk te liggen, waardoor het voor dorpsorganisaties een uitdaging is vrijwilligers te blijven vinden met voldoende kwaliteit en tijd om zich voor langere tijd aan de dorpsorganisaties  te (ver)binden.

Daarnaast groeien inkomensverschillen in de samenleving. Vooral groeit de kloof tussen mobiele en kansrijke jonge huishoudens en hoger opgeleiden (die zich dagelijks bewegen binnen bovenlokale netwerken en vaker de stedelijke leefmilieus opzoeken) en minder mobiele senioren en lager opgeleiden die meer aangewezen zijn op lokale voorzieningen en netwerken.

Inhoudelijke thema’s voor BOKD die voortvloeien uit bovenstaande ontwikkelingen en waar BOKD zich onder meer hard voor zal maken zijn het nog meer blijven inzetten op omzien naar elkaar en ontmoeting (ontmoetingsfunctie blijven ‘koesteren’ zowel in als buiten de dorpshuizen). Op diversiteit in de samenstelling van de bevolking (bijvoorbeeld via woningbouw voor jongeren) en de inrichting van de openbare ruimte zoals het belang van groen dicht bij huis en de mogelijkheid van ommetjes om het dorp. Duidelijk is dat voor een aantal bevolkingsgroepen (minder mobiele mensen, waaronder ouderen en mensen met een beperking, maar ook gezinnen met jonge kinderen en mensen die in armoede leven) de directe leefomgeving een essentiële voorwaarde is voor sociale contacten en tijdsbesteding. Door het uitbrengen van de Sociale Agenda door de provincie heeft BOKD in samenwerking met CMO-Stamm een belangrijke rol bij de uitrol van projecten van eerder genoemde onderwerpen.

Overheidsbeleid en nieuwe verhoudingen tussen inwoners en overheid

Het Rijk wentelt steeds meer taken en verantwoordelijkheden af op gemeenten. Gemeenten worstelen met hun rol en leggen deze taken en verantwoordelijkheden weer (deels) bij inwoners en lokale (vrijwilligers)organisaties. Niet alleen vraagt deze ontwikkeling meer inbreng van inwoners, ook verhoogt deze de druk op het vrijwillige kader in de lokale samenleving. Onder de in te voeren omgevingswet is inwonersparticipatie bij beleidsvorming en overheidsparticipatie bij initiatieven een belangrijk onderwerp. Via gezamenlijke projecten op het gebied van overheids- en burgerparticipatie kan BOKD een rol spelen in die ingewikkelde processen. Hierbij is de uitdaging om door leden en bewonersinitiatieven als onafhankelijke partij te blijven worden gezien, en niet als verlengstuk van gemeenten en provincie.

Energietransitie / duurzaamheid

De energietransitie gaat de komende jaren in versneld tempo door. Dit vormt een kans voor BOKD als het gaat om het ondersteunen van bewoners bij hun duurzaamheidsinitiatieven. Ook kan dit thema geïntegreerd worden in Dorpsvisies en kunnen dorpshuizen worden ondersteund om hun gebouwen duurzamer te maken. Op het gebied van duurzaamheid zijn veel professionele spelers actief, uitdaging voor BOKD is om met hen afstemming en samenwerking te zoeken.

Coronacrisis

Als laatste genoemd, maar wellicht een ontwikkeling met de grootste gevolgen. De huidige gezondheidscrisis en de hierop volgende recessie zullen op onze samenleving een enorme impact hebben. De samenleving wordt waarschijnlijk door elkaar geschud en er worden nieuwe vormen van samenleven gezocht. Bij die zoektocht zal BOKD een actieve rol vervullen. De uitdaging wordt dat bij krapper wordende middelen vooral ook de uitgaven voor sociale voorzieningen onder druk komt te staan. Door de coronacrisis wordt ook in versneld tempo duidelijk wat de mogelijkheden en kansen zijn van digitalisering. Hiermee kunnen we als samenleving en als BOKD blijvend ons voordeel doen. Uitdaging voor BOKD is om onder de aandacht te brengen dat we als samenleving niet te veel denken dat alles digitaal op te lossen valt. Ook de behoefte aan ‘gewoon’ sociaal contact blijft bestaan.

Wat vragen deze ontwikkelingen van BOKD en van de coördinator?
Het betreft hier een nieuwe functie door groei en toename van activiteiten

Het is belangrijk dat BOKD ontwikkelingen tijdig signaleert en hier flexibel en creatief op inspeelt. Daarbij is het belangrijk om te investeren in netwerken en samenwerkingsverbanden met (in inhoud en omvang) vergelijkbare organisaties. Van de nieuwe coördinator vragen de genoemde ontwikkelingen omgevingsbewustzijn. Oog hebben voor kleine ontwikkelingen op lokaal niveau, maar dat kunnen plaatsen in een breder perspectief. Verbindend vermogen (bestuur, medewerkers, leden en andere partijen betrekken) en ondernemersgeest. Ceatief inspelen op kansen en ontwikkelingen. Korte en lange termijn doelstellingen formuleren en omzetten in acties.
De opdracht die kan worden geformuleerd, is het realiseren van een creatieve en ondernemende organisatie, waarmee het voor leden en derden plezierig is samen te werken.

BOKD beleidsplan 2020-2024

Onze doelstellingen zijn verwoord in het beleidsplan 2020-2024.

Organisatie en medewerkers

De werkorganisatie van BOKD bestaat uit 4 medewerkers in de functie van adviseur dorpsbelangen, dorpshuizen en plattelandsontwikkeling en een bestuurssecretaris  Daarnaast is er een aantal projectmedewerkers werkzaam met een zzp-status.

Takenpakket

De coördinator stuurt voor 50% de werkorganisatie aan, vertegenwoordigt voor 30% de organisatie extern en vervult voor 20% zoals hierboven aangegeven ook het projectleiderschap voor zwaardere projecten. Deze tijdsverdeling is globaal en flexibel en afhankelijk van omstandigheden. Het bewaken van een goede balans is een belangrijk aandachtspunt. Hieronder een korte toelichting:

Aansturing werkorganisatie

 • Zorgdragen voor uitvoering werkplan en beleidsplan
 • Aansturing adviseurs en projectmedewerkers
 • Voeren individueel overleg en teamoverleg
 • Onderhouden contacten bestuur, i.s.m. voorzitter voorbereiden bestuursvergaderingen en beleidsstukken

Netwerken

 • Onderhouden van een relevant netwerk en hierin uitoefenen van invloed
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt extern en andere systeemorganisaties
 • Deelname coördinatorenoverleg Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
 • Profilering van de vereniging in samenwerking met bestuur en medewerkers

Projecten

 • Uitvoering Sociale Agenda

Leiderschap coördinator

De cultuur van BOKD is informeel en er bestaat een voorkeur om zowel als collectief als in gezamenlijke verantwoordelijkheid te functioneren, met daarnaast een sterk autonome invulling van het werk. Met andere woorden medewerkers van BOKD zijn professionals, die behoefte hebben aan ruimte en vertrouwen. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen ten aanzien van de coördinator groot en is er sterke behoefte aan fysieke aanwezigheid en bereikbaarheid voor voorkomende vragen, meedenken en richting geven. Hierbij past enerzijds stimulerend leiderschap vanuit gelijkwaardigheid, met aandacht voor de kwaliteiten van medewerkers en hun verdere ontwikkeling. Daarnaast past sturing op de balans tussen gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid voor het werk in relatie tot doelgerichtheid en functionaliteit. Goede onderlinge verhoudingen en het BOKD-gevoel zijn daarbij belangrijk, maar wel in functie van het doel en de opdracht die er ligt. Op groepsniveau is het een uitdaging voor de coördinator de groep als geheel te versterken in hun ondernemerschap en een team te vormen waarin de consulenten en ‘ondersteuners’ als gelijkwaardige teamgenoten samenwerken. Belangrijk is dat de coördinator overzicht heeft en houdt, maximaal gebruik maakt van de kwaliteiten van het team en bestuur en tijdig signaleert waar hiaten dreigen te vallen.

Opgave coördinator richting bestuur

Het bestuur van BOKD bestuurt collegiaal, is deels beleidsbepalend en deels uitvoerend, met name via externe vertegenwoordigingen en kwaliteitszetels. De coördinator informeert het bestuur en bereidt vergaderingen en beleidsstukken voor. Er wordt een kritische houding naar het bestuur verwacht in de aanloop naar besluitvorming; loyaliteit in de uitvoering. Er is de afgelopen jaren een professionaliseringslag gemaakt en die moet verder worden uitgebouwd. Het maximaal gebruik maken van elkaars deskundigheid, met oog voor ieders rol, is een uitdaging. Een aandachtspunt is dat het team verschillende verwachtingen heeft ten aanzien van het bestuur (community gevoel / grote persoonlijke en informele betrokkenheid); ook daar is nog een slag te maken. Hierin kan de coördinator een rol vervullen.

Kwaliteit en uitdaging

Deels bij wijze van samenvatting en deels aanvullend geeft onderstaande sterke-zwakte analyse het volgende beeld van BOKD:

Kwaliteiten BOKD

 • Kennis van zaken, sterk op inhoud
 • Sterk in ledenondersteuning, procesbegeleiding, verbinding van initiatieven, samenwerking en belangenbehartiging
 • Grote impact met weinig middelen (kleine professionele organisatie met inzet van vrijwilligers)
 • Eigen profiel (leden, korte lijnen, laagdrempelig, snel schakelen, bewoners centraal, van onderop)
 • Landelijk netwerk via LVKK (uitwisselen informatie en kennis, belangenbehartiging)
 • Grote betrokkenheid bestuur, personeel en vrijwilligers

 Uitdagingen BOKD

 • Toegevoegde waarde voor de leden kan sterker en kan op uiteenlopende niveaus meer worden uitgedragen. 
 • Beperkte capaciteit (ambities zijn hoog, maar niet altijd in evenwicht met de capaciteit van een kleine organisatie)
 • Het ondersteunen van de uitrol van de Sociale Agenda
 • Vergroten van de externe rol van de BOKD

Wat betekent dit voor de coördinator?

 • Gezamenlijk met de medewerkers een team zijn dat zich volledig inzet voor dorpen en dorpshuizen
 • In samenwerking met de provincie en CMO-Stamm maximale invulling geven aan de Sociale Agenda.
 • Nog meer communiceren en ventileren waar we voor staan en wat onze toegevoegde waarde is, zo meer bekendheid genereren om BOKD te positioneren.

Opleiding, ervaring en competenties

Opleiding

Belangrijk is dat de nieuwe coördinator/ senioradviseur met een brede blik kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van BOKD daarbinnen. Als het gaat om een passende vooropleiding, denken we aan HBO/ HBO+ in de maatschappelijke sector, aangevuld met kennis van sociale geografie en planologie.

Ervaring

Werkervaring:

 • Ervaring binnen het werkveld van BOKD
 • Ervaring met een verenigingsstructuur
 • Ervaring in het omgaan met processen en verhoudingen bij overheden en politiek
 • Ervaring in een coördinerende rol en als projectleider van complexe projecten
 • Ervaring met acquisitie en netwerken
 • Financieel inzicht

Competenties

 • Samenwerken / verbinden: samenwerken met en betrekken van interne- en externe stakeholders en hun belangen kunnen samenbrengen, waarbij ook humor en relativeringsvermogen helpen om verbinding te kunnen maken
 • Netwerken: gemakkelijk contacten leggen en goed kunnen schakelen op verschillende niveaus, partijen uit netwerk aan elkaar verbinden en het netwerk kunnen benutten om zaken voor elkaar te krijgen
 • Omgevingsbewustzijn: oog hebben voor actualiteiten en ontwikkelingen (lokaal en in een breder perspectief) en de betekenis hiervan voor BOKD onderkennen en de vertaalslag maken naar een (aanpassing van) visie of beleid van BOKD
 • Ondernemerschap: kansen zien en benutten, creatieve oplossingen kunnen bedenken voor vraagstukken en ontwikkelen, zich ondernemend en actief opstellen en de toegevoegde waarde van BOKD uitdragen, contacten leggen met marktpartijen (bijvoorbeeld op gebied duurzaamheid)
 • Resultaatgerichtheid: het kunnen opstellen van korte en lange termijn doelstellingen en het focussen op het bereiken van concrete resultaten, als ook het kunnen geven van duidelijkheid en richting aan medewerkers
 • Plannen en organiseren: het effectief bepalen van doelen en prioriteiten, de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om gestelde doelen te bereiken
 • Stimulerend en coachend leiderschap: focussen op gezamenlijk te bereiken doelen en gelijkwaardige samenwerking in het team, zowel het team als de individuele medewerkers (en vrijwilligers) stimuleren in hun werk, met aandacht voor ieders kwaliteit en ontwikkeling
 • Onderhandelen: het bereiken van overeenstemming met andere partijen, met oog voor de eigen belangen en die van de andere partij, strategisch en tactvol optreden in onderhandelingssituaties
 • Bestuurssensitiviteit : weten wat voor het bestuur een belangrijk issue is, waar het bestuur op moet letten, het zich kunnen verplaatsen in hetgeen van het bestuur kan en zal worden gevraagd

Samenvattend

We zijn op zoek naar een coördinator (m/v) voor 0,7 fte                                   

 • Je stuurt de medewerkers en projectmedewerkers op een gelijkwaardige en ontwikkelingsgerichte wijze aan en zorgt ervoor dat de werkorganisatie functioneert
 • Je onderhoudt contacten met bestuur en bereidt met voorzitter bestuursvergaderingen en beleidsstukken voor
 • Vanuit een duidelijke visie op het belang van de vereniging onderhoud je proactief een extern netwerk
 • Je werkt samen met provincie,  systeemorganisaties en andere partijen en treedt hier verbindend op, met oog voor de belangen, identiteit en positie van de BOKD in het belang van dorpen en dorpshuizen
 • Je voert als senior adviseur / projectleider adviesopdrachten en complexe projecten uit. Acquisitie is daarvan een onderdeel

Wat breng je mee?

 • Je kijkt met een brede blik naar maatschappelijke ontwikkelingen en hebt een HBO of HBO+ opleiding in de maatschappelijke sector
 • Je bent een echte netwerker die externe en interne ontwikkelingen op een inspirerende manier met elkaar verbindt met gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen
 • Verder verwachten wij dat je ervaring meebrengt binnen het werkveld van BOKD. Je hebt bovendien eerder in een verenigingsstructuur gewerkt. Daarnaast heb je eerder in een coördinerende rol en als projectleider gewerkt, beschik je over financieel inzicht en heb je ervaring met acquisitie. Kennis van subsidies en fondsen is een pré
 • Je beschikt over de volgende competenties: samenwerken / verbinden, netwerken, ondernemerschap, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, plannen en organiseren, stimulerend en coachend leiderschap, onderhandelen, bestuur sensitiviteit
 • In bezit van rijbewijs B (eigen auto is een pré)

Wat bieden we?

 • Een gevarieerde baan in een kleine organisatie met veel maatschappelijke impact
 • Een professioneel en gedreven team
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk

Solliciteren?

 • Wil je solliciteren? Mail je brief en cv uiterlijk vrijdag 11 december naar voorzitter Jofien Brink via info@bokd.nl
 • De eerste gespreksronde vindt plaats met een afvaardiging van bestuur en medewerkers en is gepland tussen 14 en 18 december 2020.  In de tweede gespreksronde  staat een kennismaking met team en bestuur gepland
Wij zijn BOKD
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.