Wonen in Dalen

De rol van de werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen is vooral faciliterend naar de CPO’s. Bij het maken van de dorpsvisie in Dalen bleek dat er veel behoefte was aan starterswoningen. De gemeente Coevorden ging toen nog uit van krimp (2017), ook in de gemeentelijke woonvisie. 

Als werkgroep Wonen zijn wij in gesprek gegaan met alle mensen die te maken hebben met wonen in Dalen, dus de gemeente, de woningstichting, de ontwikkelaars, de makelaars. Met deze groep hebben we besloten dat wij als werkgroep zouden aantonen dat de krimp niet voor Dalen gold en er wel duidelijke behoefte was aan woningen. We hebben eerst gesprekken gevoerd met jongeren en hun wensen/behoefte geïnventariseerd. 

Het idee bij beleidsmakers was toen nog dat er op zich genoeg woningen waren, maar dat 60+ ers te lang bleven zitten in hun te grote woningen c.q. gezinswoningen.  De werkgroep Wonen heeft onderzoek gedaan onder  60+ ers. Wat bleek? zij wilden wel kleiner wonen, maar waar? 

Tot slot hebben we alle inwoners een enquête formulier voorgelegd en konden de inwoners zich opgeven om actief mee te doen om woningen te realiseren. De belangstelling was groot, en uit de bewonersavond zijn uiteindelijk de 2 CPO’s voortgekomen; 1 voor starters en 1 voor doorstromers op de woningmarkt.

De beide CPO’s worden begeleid door een procesbegeleider van de provincie. Deze procesbegeleider is in 1ste instantie betaald door de provincie, en in 2de instantie wordt deze begeleider betaald uit een subsidie die de CPO’s konden aanvragen bij de provincie. 

Sinds de CPO’s zijn opgericht heeft de werkgroep Wonen vooral een rol in: 

  • Verbinden tussen de CPO’s en dorpsbelangen
  • Ondersteunen (vooral in het begin toen de CPO’s nog geen vereniging waren) door bijv. huur van het dorpshuis te betalen
  • Bemiddeling en actieve houding naar het dorp als het gaat om weerstand tegen mogelijke woningbouw
  • Communicatie/legitimatie vanuit de dorpsvisie
  • inspirerend naar de CPO’s, bijv door verspreiden boek “Anders Wonen”
  • ontwikkelen van het participatief denken, zowel bij inwoners van Dalen als ook het betrekken van de gemeente en instanties bij plannen en ontwikkelingen in ons dorp.