Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 17 april

Uitnodiging aan alle dorpen, dorpshuizen en individuele leden

Het bestuur van BOKD nodigt u graag uit voor haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april in De Olde Bieb te Hoogersmilde.

Afgelopen maanden doorliepen we met vier dorpen een leer- en experimenteertraject, met coaching door Ferenc van Damme en BOKD. Aanleiding was zijn eerdere uitleg over veranderende individuele belevingswerelden en de invloed daarvan op het werk van dorpsbelangen en dorpshuizen. De vier dorpen presenteren tijdens de ALV de inzichten die ze hebben opgedaan aan de hand van bouwstenen die ook voor andere dorpen relevant zijn.

Verder zullen onze adviseurs dit jaar met u in gesprek gaan over de plannen voor 2019 en welke projecten op stapel staan.

Uitkijkende op een voor ons allen inspirerende avond, Jofien Brink

Agenda

Formele vergadering (**)

1. Opening vergadering 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Vaststelling Concept notulen ALV 25 04 2018

5. BOKD Ledenjaarverslag 2018

6. Jaarrekening BOKD 2018, toelichting en samenvatting

7. Verslag kascommissie en verlenen décharge aan penningmeester en bestuur voor het gevoerde beleid in 2018.

Kascommissie: Jan Smit, buurtschap Nietap-Terheijl en Arend Tissingh, Dorpshuis Bastogne, Ansen

8. Vaststellen Begroting BOKD 2019

9. Benoeming nieuwe bestuursleden; aftredend en herkiesbaar Theo Brugman (secretaris) en Gerard Klein Koerkamp (penningmeester).

In 2018 is Koert Rossing afgetreden en Anda Vonk toegetreden tot de Raad van Advies Dorpshuizen.

Willem Tanis is afgetreden voor de Raad van Advies Dorpen.

We zullen nu een terugkoppeling krijgen van de vier dorpen die aan het leertraject met Ferenc van Damme hebben deelgenomen.

10. Rondvraag

** PAUZE ** PAUZE ** PAUZE ** PAUZE

11. In gesprek met de BOKD (Werkplan 2019 ) onze adviseurs en bestuur gaan met u in gesprek over de plannen voor 2019.

* Voor inzage in de (formele) documenten klikt u bij punt 4, 5, 6, 8 en 11 op het onderstreepte woord. Wenst u voorafgaand aan de vergadering meer informatie over één en ander, neem dan via mail contact op met Sonja Corsmit.