Tussenrapportage Uitkomsten Rekenhulp

Afgelopen najaar hebben maar liefst 75 buurt- en dorpshuizen de rekenhulp ingevuld en opgestuurd naar hun gemeente. De BOKD heeft deze -of een samenvatting daarvan- ook ontvangen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een groot bestand waardoor we een beter beeld hebben gekregen van de gevolgen van de coronacrisis op buurt en dorpshuizen.

uitkomsten in cijfers per gemeente

dh ingevuldtekort in 2020tekort in 2019
Aa en Hunze15105
Assen411
Borger Odoorn159
Coevorden333
De Wolden432
Emmen118
Hoogeveen
Meppel322
Midden Drenthe14125
Noordenveld
Tynaarlo
Westerveld662
755420

Uitkomsten een ruwe schets

Veel buurt- en dorpshuizen hebben de moeite genomen om de Rekenhulp in te vullen. Daardoor hebben we een aardig beeld gekregen van het financiële reilen en zeilen bij de dorpshuizen en daar was het per slot van rekening allemaal mee begonnen, Een deel van de Rekenhulpen is helaas onvolledig ingevuld. Bijvoorbeeld omdat de omzetcijfers of andere getallen ontbreken waardoor je de getallen niet kunt duiden of vergelijken met het voorgaande jaar. Soms hadden we ook vraagtekens bij de aangeleverde getallen en als we daar naar informeerden dan bleek dat om een fout te gaan. Die cijfers hebben we weggelaten. Al met al levert het echter voldoende informatie op.

Tekorten 2020 versus 2019

▪ Totaal resultaat in 2019: +/+ 89.000 euro *
▪ Totaal resultaat in 2020: -/- 282.000 euro

* Van 17 dorpshuizen (van de 75 ingeleverde rekenhulpen) is geen info over 2019
bekend

tekorten 2020

tekort
0 – 2.500 16
2.500 – 5.000 15
5.000 – 10.000   9
meer dan 10.000 14
  54

voorbeelden uitgelicht

Bovenstaande voorbeelden geven wellicht een vertekend beeld. Het kan best zo zijn dat een dorpshuis in 2020 een negatief resultaat heeft gehaald van 500 euro, maar dat daar een omzetderving van € 10.000 achter schuilt. Die omzetderving gaat dan ten koste van de bestemmingsreserve voor groot onderhoud en/ of investeringen in het verduurzamen van de accommodatie.

 Schrijnende gevallen 
Dorpshuis 12 Aa en Hunze€ 10.172-€ 450
Dorpshuis 1 Westerveld€ 574-€ 4.572
Dorpshuis 2 Meppel€ 6.268-€ 5.269
Dorpshuis 1 Emmen€ 14.403-€ 15.395
Dorpshuis 2 Emmen€ 12.102-€ 10.993
Dorpshuis 1 Midden Drenthe€ 13.139-€ 14.776

globaal beeld

Huisvestingslasten 2020:
▪ Gedaald tov 2019 (niet overal!)
▪ Belangrijkste oorzaken: toekenning TOGS en daling energielasten

Personeelslasten 2020:
▪ Gedaald tov 2019 (niet overal)
▪ Belangrijkste oorzaken: NOW regeling en niet uitbetaalde vrijwilligersvergoeding

samenvattend

▪ 72% van de dorpshuizen heeft in 2020 een negatief bedrijfsresultaat behaald
▪ Tekorten tov 2019 zijn veel groter
▪ Dorpshuizen dekken de gaten af door niet af te schrijven of te reserveren
▪ Geplande investeringen (renovatie, verduurzamen) worden uitgesteld (probleem vooruitgeschoven)

acties

LOBBY naar provincie Drenthe en Drentse Gemeenten

BOKD heeft bij het VDG ambtelijk overleg op 20 januari 2021, waar werd gesproken over hoe het geld uit de motie Frisse Start zou worden verdeeld, een vurig pleidooi gehouden om bij het vaststellen van de toetsingscriteria ruimhartig te zijn voor de buurt- en dorpshuizen. Daarbij hebben we de volgende argumenten aangevoerd:


▪ dorps- en buurthuizen zijn een onmisbare schakel en als ontmoetingsfunctie en dak van het
verenigingsleven
▪ Een dorpshuis telt al snel minstens 20 verenigingen
▪ Denk bij toekenning vooral aan vrijwilligersorganisaties die verantwoordelijk zijn voor Vastgoed (eigenaar of huurder)
▪ Bijdrage naar rato Vaste Lasten lijkt meeste behoefte aan te zijn (zie vb gemeente Midden Drenthe)

Lobby naar andere overheden

Frisse Start. De Corona crisis is nog niet voorbij en de financiële noden van buurt- en dorpshuizen zijn nog niet gelenigd. BOKD zal de uitkomsten van de rekenhulp gebruiken om dat leed onder de aandacht te brengen bij overheden: zowel gemeentelijk als provinciaal als landelijk.

TVL. Momenteel onderzoeken we bijvoorbeeld of het percentage Vaste Lasten bij de TVL -dat voor buurt- en dorpshuizen is vastgesteld op 11%- een reëel cijfer is. Veel dorps- en buurthuizen komen daarvoor nu niet in aanmerking voor de TVL.