Rondkomen in Hollandscheveld

Pilotproject voor aanpak van armoede in Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen

Maandag 16 oktober is de aftrap gegeven van het project met een bewonersbijeenkomst met 40 deelnemers in Hollandscheveld.  Er is een toelichting gegeven over de aanpak en gemeente Hoogeveen heeft de noodzaak voor dit project onderschreven. Een aantal deelnemers heeft al aangegeven dat ze willen helpen met de uitvoering van het project. Er is een werkgroep gevormd met de samenwerkende partijen: Vereniging Hollandscheveld, Zorgcoöperatie Hollandscheveld verbindt, Solidair Groningen-Drenthe, Humanitas, gemeente Hoogeveen en BOKD

Aanleiding voor dit project zijn de berichten over het toenemen van armoede in Nederland in het algemeen en specifiek in Drenthe.  In een vijftal Drentse gemeenten ligt het percentage van huishoudens onder de armoede grens boven het landelijke gemiddelde van 7,7%; Emmen, Assen, Hoogeveen, Coevorden en Borger-Odoorn. Ook in de Drentse dorpen zijn er bewoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In Hollandscheveld bijvoorbeeld valt 9%, ofwel één op de elf huishoudens in de categorie met een (te) laag inkomen (CBS 2013).

Een korte termijn oplossing voor deze situatie is het gebruik maken van de inkomensversterkende voorzieningen die in veel gemeentes aangeboden wordt. In veel gevallen wordt om verschillende redenen geen gebruik gemaakt van deze voorzieningen door degenen die hiervoor in aanmerking komen. Er is veel stille armoede in Drenthe, men loopt er niet mee te koop. Zowel de gemeente Hoogeveen, als ook voor de Zorgcoöperatie en Plaatselijk Belang willen in contact te komen met deze groep om samen oplossingen te zoeken.

Om de koppeling te kunnen maken tussen de behoefte en de voorzieningen is in Friesland en Groningen in een aantal gemeenten met succes de methode ‘Kanskaarten’ toegepast. Met deze kanskaarten worden bewoners van een wijk, een buurt of een dorp op de hoogte gebracht van de voorzieningen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt met betrekking tot de sociaaleconomische status van de huishoudens. Ervaringen in Groningen hebben aangetoond dat rond de 10% van de huishoudens reageert op de kanskaart.

Op gemeentelijk niveau zal samengewerkt worden om de voorzieningen vanuit het armoedebeleid in de kanskaart uit te werken en het actualiseren van de sociale kaart voor de betrokken dorpen, het netwerk van ondersteunende organisaties. Het loket geldzaken waarbij alle ondersteunende organisaties betrokken zijn speelt een centrale rol bij het verwerken van de hulpvragen.

De kracht van de kanskaartenaanpak is het persoonlijke contact tussen de bewoners en de vrijwilligers die de kanskaarten huis-aan-huis verspreiden. Deze vrijwilligers komen uit het netwerk van Hollandscheveld zelf. Solidair Groningen-Drenthe in samenwerking met Humanitas verzorgt de begeleiding en de opleiding van de vrijwilligers.

De hulpvragen worden in de werkgroep besproken en vervolgens doorgeleid naar organisaties, die de aanvrager verder kunnen helpen.

Humanitas kan, indien gewenst, ondersteuning bieden bij de thuisadministratie. Ook andere organisaties kunnen benaderd worden voor de ondersteuning bij de hulpvraag.

BOKD coördineert het project, begeleidt de werkgroep en zorgt voor de contacten met gemeente en andere netwerkpartijen. Een belangrijk aandachtspunt voor BOKD is het in kaart brengen van de rol van de dorpsgemeenschap bij de aanpak van armoede en deze lessen beschikbaar te stellen aan andere dorpen die met het armoedevraagstuk aan de slag willen.