Onze ledenvergadering; een experiment

Online mogelijkheden voor ALV’s

Onze eigen Algemene Ledenvergadering was een mooi experiment. Leden waren aanwezig in Pesse en online via Zoom. Ze kregen dezelfde informatie te zien en te horen en konden ook allemaal hun stem uitbrengen of hun vraag stellen. De vragen die gesteld werden, zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden via de website van BOKD. De ‘hybride’ ALV, dus zowel in Pesse als online, smaakt wat ons betreft naar meer. Binnenkort gaan we deze vorm ook evalueren en kijken of en hoe we dit in de toekomst structureel gaan inzetten. De bijeenkomst werd technisch mogelijk gemaakt door Edward Petrovics, lid van dorpsbelangen Zwinderen en eigenaar van AVC Support. Hij wil zijn diensten ook graag beschikbaar stellen aan onze leden. Je kunt hiervoor contact opnemen via AVC Support. De eerste afspraak is al gemaakt! Het Dorpenoverleg en gemeente Midden-Drenthe organiseren deze maand twee bijeenkomsten over het nieuwe Dorpenbeleid en deze zijn zowel op locatie als online te bezoeken.

Naast de presentatie van Edward Petrovics, die de techniek voor zijn rekening nam, waren er ook korte presentaties van provincie Drenthe, een film van de Knapzakroutes en van onze notaris over het belang van het houden van een algemene ledenvergadering.

Ontwikkelingen Provincie Drenthe

Ons aanspreekpunt bij de provincie sprak namens Gedeputeerde Hans Kuipers over de ontwikkeling van de Sociale Agenda. De BOKD is hierin nadrukkelijk betrokken en zal ook een grote rol spelen bij de uitvoering van deze agenda. Dat de provincie momenteel een dergelijk beleid ontwikkelt, is zeer bijzonder. Veel provincies bezuinigen momenteel op het sociale domein en zien dit niet meer als hun kerntaak. De Provincie Drenthe denkt daar gelukkig anders over. Heb je als dorp of dorpshuis goede plannen die aansluiten bij de Sociale Agenda? Meld het dan bij ons of bij je gemeente. Samen kunnen we kijken of er dan financiering mogelijk is vanuit de Sociale Agenda.

Een mooie blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk in Drenthe is de invoering van ‘het Compliment van Drenthe’. Ook daarover sprak Grietje Liezen op onze ALV. Aanmelding van je organisatie kan nog tot en met eind van september, dus wees er snel bij. Meer informatie, klik hier.

Tips van de Notaris voor ALV’s

Notaris Erwin Akkerman van Notariaat Zuidlaren vertelde ons in een videoboodschap meer over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een Algemene Ledenvergadering (ALV) in coronatijd. Hij wees in de eerste plaats op de spoedwet die van kracht is voor ALV’s. Daarin staan diverse aanknopingspunten voor het organiseren van een (online) ALV. Verder gaf hij drie tips:

  • Stel beslissingen uit als daartoe mogelijkheden zijn. Lukt dat niet, informeer dan zo zorgvuldig mogelijk over de besluiten en probeer ze dan in de eerstvolgende ‘normale’ Algemene Ledenvergadering alsnog te agenderen en accorderen;
  • Span je tot het uiterste in om de bijeenkomst zo toegankelijk mogelijk te maken en communiceer alles vroegtijdig zodat leden tijdig hun vragen kunnen stellen en antwoorden kunnen krijgen. Of bij bestuurswijzigingen tegenkandidaten aan kunnen dragen;
  • Leg je inspanningen om te komen tot een Algemene Ledenvergadering vast in een draaiboek. Daarmee kun je aantonen dat je in ieder geval je best hebt gedaan om alles zo nauwkeurig mogelijk te organiseren.

Het uitstellen van de ALV tot volgend jaar door het bestuur van dorpsbelangen is geen optie. Uitstel van de ALV is een besluit dat de leden moeten nemen. Het advies is daarom de ALV wel te organiseren met in achtneming van de spoedwet (en je eigen statuten). Daarin is ook aangegeven dat ALV’s uitgesteld kunnen worden tot vier maanden na de uiterste datum die in de statuten vermeld staat (vaak 1 juli).

De videoboodschap van notaris Akkerman is op te vragen via BOKD. Zit je met vragen, stel ze dan aan ons. We denken graag mee en hebben inmiddels enkele (praktische) voorbeelden van ALV’s in Drenthe voor je verzameld. Sommige vragen kunnen we ook nog aan de notaris voorleggen.