Omgevingswet: participatie centraal

Hoewel de Omgevingswet pas in 2021 in werking treedt, beginnen de eerste gemeenten al voor te sorteren op deze nieuwe wetgeving. Om dorpen hierop voor te bereiden, hen wegwijs te maken en te laten zien welke kansen dit biedt organiseert BOKD dit jaar in ieder geval een themabijeenkomst over de Omgevingswet.

Onder de nieuwe Omgevingswet wordt gewerkt met één  omgevingsplan voor de hele gemeente, waarin onder meer de algemene plaatselijke verordening, de kapverordening, de huisvestingsverordening, de welstandsnota en de bestemmingsplannen zijn geïntegreerd. Maar er is ook aandacht voor bijvoorbeeld duurzaamheid en zorg. Aan de basis van het omgevingsplan ligt idealiter een omgevingsvisie. Het nadenken met burgers en gemeente over de omgevingsvisie is een mooie kans om als dorpsvereniging een steentje bij te dragen over hoe je eigen dorpsomgeving eruit moet komen te zien. We zien als BOKD vooral een mooie rol weggelegd voor de talloze dorpsvisies die er in de dorpen zijn. Dit zijn eigenlijk al breed gedragen omgevingsvisies in het klein.

Onze Groningse collega’s schreven al een mooi document over de rol van dorpsbewoners en Dorpsbelangen  in de nieuwe Omgevingswet. Lees het hier.