MooiThuis Bouwen voor saamhorigheid

Over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO

Je kunt als privépersoon een huis kopen of laten bouwen, maar je kunt ook als een groep particulieren een eigen bouwproject voor meerdere woningen realiseren. Dat biedt kansen voor bewoners zelf de regie te nemen voor woningbouw die aansluit bij de behoeftes en mogelijkheden binnen de eigen gemeenschap.

CPO: kansen pakken zorgt voor maatwerk

Bij de bouwdoelstellingen waartoe provincie en gemeentes zich hebben verplicht, is er bij de uitvoering door projectontwikkelaars doorgaans minder aandacht voor starters, jonge gezinnen, eenpersoonshuishoudens en ouderen die een levensloopbestendige woning wensen. Daardoor ligt een mismatch tussen vraag en aanbod op de loer. In de beleidsplannen van gemeentes is er wel besef over de behoefte aan woningen voor de genoemde doelgroepen, maar geen initiatief onder de noemer van uitnodigingsplanologie. Dat betekent dat het initiatief bij de doelgroepen zelf moet liggen.

Zelfbouw is aantrekkelijk

Buiten het feit dat de kopers meer zeggenschap hebben over het ontwerp van de eigen woningen, zijn de bouwkosten tot wel 20% lager dan via een regulier projectplan. Bovendien zijn er subsidieregelingen beschikbaar die het mogelijk maken de onderzoeksfase tegen lage kosten te doorlopen. En als de gemeente doordrongen is van de noodzaak, kan een gunstige grondprijs helpen de  woningen betaalbaarder te maken. En als de gemeente niet zelf over grond beschikt, dan kan zij een belangrijke rol vervullen bij het vinden/aanwijzen van geschikte locaties, overleg met de grondeigenaar en het optimaal versnellen van procedures. Kortom, in alle situaties vervult de gemeente een cruciale rol bij de realisatie van een CPO-project.

Proactieve rol MooiThuis

Voorwaardelijk voor de opstart van een CPO-project is niet alleen de behoefte aan woningen. Woningzoekenden moeten zich ook bewust zijn van de mogelijkheden en de voordelen van een CPO-project. En daar kan MooiThuis zaken in beweging brengen.

Gezien de urgentie op de woningmarkt, hoeven we niet te wachten tot vanzelf CPO-groepen ontstaan. Binnen de dorpen is vaak een duidelijk beeld van de behoeftes binnen de eigen gemeenschap aan bijvoorbeeld starterswoningen of woningen voor ouderen. In overleg met verenigingen van plaatselijk belang stemmen we af of het wenselijk is de feitelijke behoefte te peilen door een interactieve informatieve bijeenkomst te organiseren. Bij voldoende belangstelling kunnen we de opstart begeleiden en doet MooiThuis een subsidieaanvraag om de onderzoeksfase te financieren.

MooiThuis brengt zaken in beweging, adviseert en begeleidt

Een CPO-project is best veelomvattend en complex. MooiThuis heeft niet alleen de kennis en ervaring om bouwprojecten – zowel herbestemming als nieuwbouw – van initiatieffase tot oplevering te begeleiden, maar ook met groepsprocessen en het in kaart brengen van wensen en budgetten. Bij ieder CPO-project zijn veel partijen betrokken, waaronder de gemeente (en soms ook de provincie), een hypotheekverstrekker, een architect, een notaris en een aannemer. MooiThuis draagt zorg voor de optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen en fungeert daarmee als het cement tussen de bouwstenen. De CPO-leden bepalen daarbij wat zij zelf willen oppakken of aan MooiThuis over laten.

Voor een succesvol CPO-project is het nodig dat gemeentes zich hard maken om snel en efficiënt te opereren. Daarom spreken we graag over een publiek-private samenwerking waarbij de doelen van gemeente en potentiële bewoners overeenkomen. En dat is van cruciaal belang om jongeren in het dorp te houden en doorstroming van ouderen van te groot wonen naar compact wonen te bevorderen. Dat houdt gemeenschappen vitaal. Denk je dat een CPO-project jouw dorp verder kan helpen? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking.

Meer informatie op www.mooithuis.nl

In 2023 afgerond herbestemmingsproject www.woongemeenschapdrentsfriesewold.nl

Actueel nieuwbouwproject www.singelhof-wezep.nl