Leergang “Goed oud worden in het dorp”

In samenwerking met de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht (EVAG) organiseert BOKD voor actieve dorpsbewoners én vitale ouderen uit Drenthe de leergang “Goed oud worden in het dorp”. Deelname aan de leergang is gratis.

Deze leergang levert je meer inzicht in ouder worden en oud zijn. Het helpt je jezelf bij het ouder worden en bij het contact met ouderen in je dorp of buurt. Het maakt je bewust van wat ouder worden betekent en welke invloed de beeldvorming over ouderen en ouder worden daarop heeft. Vanuit die inzichten krijg je handvatten om het contact met ouderen in je dorp op een andere manier in te steken. Je eigen blik op ouderen en ouder worden zal na het volgen van deze leergang niet meer hetzelfde zijn. De leergang zorgt voor verdieping met bijeenkomsten over activiteiten met ouderen en de mogelijkheden om te blijven wonen in je eigen gemeenschap.

De leergang staat open voor alle bewoners en dorpsorganisaties in Drenthe. Het is aan te beleven om samen met iemand uit je directe omgeving aan te melden, zodat je ook na de bijeenkomst de nieuwe inzichten met elkaar kunt bespreken. De leergang ‘Goed oud worden in het dorp’ bestaat uit 4 bijeenkomsten. 

  1. Inzicht in ouder worden en oud zijn
  2. Activiteiten met Ouderen
  3. Blijven wonen in de eigen gemeenschap (twee delen)

Het is wel aan te bevelen, maar niet verplicht om alle bijeenkomsten te volgen. Naar keuze kun je één, twee, drie of alle vier bijeenkomsten bijwonen. Het maximale aantal deelnemers per bijeenkomst is 30 personen. Dus wees er snel bij.

De eerste drie bijeenkomsten zijn op locatie, waarbij rekening gehouden wordt met de dan geldende Coronamaatregelen. De eerste twee bijeenkomsten worden op twee locaties georganiseerd, de derde op één locatie. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst word je hierover geïnformeerd. De vierde bijeenkomst is digitaal.

Lees verder onder de afbeeldingen over de inhoud van de leergang en om je aan te melden. 

Bijeenkomst 1: INZICHT IN OUDER WORDEN EN OUD ZIJN

Waarom is het goed om aanwezig te zijn?
We worden steeds ouder en ons dorp vergrijst. We willen wel oud(er) worden, ons nog niet zo voelen en zeker nog niet zijn. In deze themabijeenkomst komen vragen aan de orde, die van betekenis zijn voor je werk voor het dorp en ook voor je contact met ouderen in de persoonlijke kring. En deze raken natuurlijk ook aan je eigen ouder worden.

Wat gaan we doen?
We maken kennis met elkaar en vertellen bewoners van een lokaal initiatief over hun activiteiten voor en door ouderen in het dorp. Daarna vergaren we onder leiding van Rieke Schouten en Heleen André de la Porte (Ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo) met elkaar kennis over ouder worden en oud zijn. Op basis van de inzichten die zij presenteren stellen we elkaar relevante vragen en wisselen we elkaars antwoorden uit. Halverwege de bijeenkomst eten we soep met een broodje.
Dat kan je helpen bij het werk voor en met ouderen in je naaste omgeving. Het maakt je bewust van wat ouder worden betekent. Vanuit die inzichten krijg je handvatten om het contact met ouderen op een andere wijze in te steken. Je eigen blik op ouderen en ouder worden zal, na deze middag, niet meer hetzelfde zijn.

Wanneer en waar komen we bij elkaar?
De eerste bijeenkomst is op:

Donderdag 10 maart van 17.00 – 21.00 uur
Ons Dorpshuis, Hoofdstraat 54 in Valthe
of
Donderdag 24 maart van 17.00 – 21.00 uur
Dorpshuis de Veldkei, Veldkamp 77 in Havelte

Bijeenkomst 2: ACTIVITEITEN MET OUDEREN

Waarom is het goed om aanwezig te zijn?
Actieve bewoners starten een eigen initiatief of zijn daarmee al een eind op weg en beroepskrachten geven vaak begeleiding. Deze themabijeenkomst maakt je wegwijs in het organiseren van activiteiten voor en door ouderen in de buurt. Wij doen suggesties voor wat je zou kunnen doen in de eigen situatie, je krijgt tips over wat wel en niet te doen en er worden voorbeelden gegeven van wat werkt.

Wat gaan we doen op deze middag?
We maken kennis met elkaar en dan deelt een van de initiatieven over hun activiteiten voor en door ouderen in het dorp. Dan kijken we onder leiding van Luit Hummel en Evert van Schoonhoven (Nederland Zorgt voor Elkaar) naar verschillende praktijkaanpakken van welzijn en zorgactiviteiten voor ouderen. We maken wegwijs in het organiseren van activiteiten voor de ouderen in de wijk. We doen suggesties voor wat je zou kunnen doen in de eigen situatie met tips over wat wel en niet te doen, en we geven voorbeelden van wat werkt.

Afhankelijk van waar je zelf staat als actieve bewoner kijken we naar de mogelijkheden om een initiatief te starten of verder te ontwikkelen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als een behoeftepeiling, het werven van vrijwilligers, contact met de gemeente, de organisatievorm van het initiatief, het formuleren van een stappenplan voor de komende maanden. We gebruiken hiervoor afwisselende werkvormen waarin de deelnemer actief meedoet.

Wanneer en waar komen we bij elkaar?
De tweede bijeenkomst van de Leergang vindt plaats op:

Donderdagmiddag 7 april van 17.00 – 21.00 uur
Locatie volgt
of
Donderdagmiddag 21 april van 17.00 – 21.00 uur
Locatie volgt

Bijeenkomst 3:  BLIJVEN WONEN IN DE EIGEN GEMEENSCHAP, deel 1

Waarom is het goed om aanwezig te zijn?
Steeds meer gemeenschappen maken zich zorgen over het welzijn en de zorg voor hun ouderen. Regelmatig worden ouderen, bij toenemende zorgbehoefte, gedwongen te verhuizen naar een woonvoorziening buiten het eigen dorp of de eigen wijk, weg van familie en sociale contacten. Steeds meer gemeenschappen maken daarom plannen om kleinschalige woonzorgvoorzieningen te realiseren in de eigen buurt, zodat mensen goed oud kunnen worden in hun eigen vertrouwde buurt.

Wat gaan we doen op deze middag?
We starten met een rondleiding door de Borgstee in Vledder, de woonvoorziening die actieve bewoners zelf hebben gerealiseerd in hun dorp. Vervolgens nemen we soep met een broodje om met elkaar kennis te maken.

Pieter Rozema (KNHM foundation) neemt je mee over de stappen, mogelijkheden en randvoorwaarden voor de opstartfase van een wooninitiatief. Samen met Harold Dijkgraaf (Stichting Onderdak Vledder) en Maurice Bergmans (KNHM foundation) worden inspirerende verhalen uit de praktijk gebruikt om hier een toelichting op te geven. Ook leren we van praktische modellen die te gebruiken zijn in de eigen lokale situatie.

Na deze bijeenkomst ben je als initiatief in staat om bewuste keuzes te maken op de volgende aspecten:

  • Welke positie en welke mate van regie wil je als initiatiefgroep hebben?
  • Welke stakeholders hebben we en hoe houden we ze betrokken en gecommitteerd?
  • Welk proces kunnen we verwachten, hoe bereiden we ons daarop voor?
  • Welke randvoorwaarden moeten we op orde krijgen om van een globaal plan naar een gedragen projectvoorstel te komen?
  • Welke elementen bevat een goede haalbaarheidsstudie?
  • Welke aanvullende kennis, middelen en ondersteuning hebben we nodig?

Wanneer en Waar komen we bij elkaar ?
Deze derde bijeenkomst van de Leergang wordt gehouden op een nog bekend te maken datum en locatie in mei van 16:30 – 20:00 uur.

Bijeenkomst 4: BLIJVEN WONEN IN DE EIGEN GEMEENSCHAP, deel 2

Als vervolg op de bijeenkomst in Vledder, maar ook los te volgen: Deze bijeenkomst is bedoeld voor actieve bewoners die zich willen verdiepen in de financiële aspecten van een wooninitiatief. Dit is een online bijeenkomst.

Waarom is het goed om deel te nemen?
Met medebewoners heb je plannen om een kleinschalige woonzorgvoorziening te realiseren in de eigen buurt, zodat mensen goed oud kunnen worden in de eigen vertrouwde buurt en onderdeel kunnen blijven van de eigen gemeenschap.

In deze online masterclass neemt Erik Arkesteijn (KNHM foundation) en Hans van Vroonhoven (Arcadis) ons mee in het bepalen van de uitgangspunten en mogelijkheden om een realistische investeringsbegroting te maken en worden vanuit daar uitstapjes naar het opbouwen van een goed bedrijfsmodel (business case) en bijbehorend meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Er worden verschillende modellen voor het financieren en exploiteren van een kleinschalige woonzorgvoorziening gedeeld. Ook wordt samengewerkt aan een passend referentiekader hiervoor. Denk aan bouwkosten, vierkante meter prijzen, leegstand, vaste lasten voor beheer en onderhoud, verhuurbaar oppervlakte, huurtarieven etc.

Voor wie?
Bewonerscollectieven die zoeken naar een goed onderbouwde en financieel realistische investeringsbegroting en business case voor een kleinschalige woon(zorg)voorziening in collectief beheer. Na het volgen van deze online bijeenkomst heb je voldoende bagage om een programma van eisen te bepalen, een investeringsbegroting op te stellen en de contouren van je exploitatiebegroting neer te zetten.

Wanneer en waar komen we bij elkaar?
Deze vierde bijeenkomst gehouden op een nader bekend te maken middag in mei van 19-21 uur. Let op! Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden.

De Leergang “Goed Ouder Worden in het dorp” wordt mogelijk gemaakt door:

Samen leren over de kracht van gemeenschappen
Het aantal actieve bewoners en hun organisaties die zich inzetten voor hun gemeenschap, een dorp, een wijk of een gebied is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In hun activiteiten hebben zij vaak verschillende dingen geleerd. Zij kunnen elkaar daarover heel veel leren. Ook medewerkers van gemeenten, zorginstellingen of energiebedrijven leren van bewoners en vice versa. Om deze kennis die leeft tussen al deze mensen door te geven en samen met hen verder ontwikkelen is in Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht (EVAG) opgericht.
Op een open en laagdrempelige manier biedt de Ella Vogelaar Academie een platform waar bewoners en professionals samen kunnen leren van hun werk met vitale dorpen, wijken en gebieden. De Academie is er voor alle mensen die iets willen betekenen voor hun eigen leefomgeving. Voor ons allemaal dus.
De Ella Vogelaar Academie is in 2021 van start gegaan en heeft reeds een keur aan cursussen en leergangen ontwikkeld.

Website Ella Vogelaar Academie

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een charitatief vermogensfonds gevestigd in hofje ‘Liefde is het Fondament’, aan de Keizersgracht te Amsterdam.
Uit de opbrengst van ons vermogen ondersteunen wij in heel Nederland inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk, initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunen we daarnaast projecten gericht op armoedebestrijding en noodhulpverlening voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd.
Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot een van de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland.

Website RCOAK

Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Website Fonds Sluyterman van Loo

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

Website Nederland Zorgt voor Elkaar

KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. Dit doen we als landelijk netwerk van 150 adviseurs die zich pro bono inzetten.

Website KNHM Foundation