Jongeren in Drenthe: twee mooie projecten

Verslag Inspiratiecafé Inwonerskracht Drenthe

Op 11 maart 2022 organiseerden BOKD en CMO STAMM in samenwerking met de provincie Drenthe het tweede Inspiratiecafé Inwonerskracht Drenthe. Dit Inspiratiecafé vloeit voort uit de Sociale Agenda van de provincie Drenthe. In toenemende mate staan eigenaarschap, zeggenschap en participatie op de beleidsagenda. Binnen het sociaal domein is bovendien sprake van een veelvoud van actoren met uiteenlopende budgetten. Het idee achter deze Inspiratiecafé’s is dat de verschillende organisaties en inwonersinitiatieven elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar inspireren rond de thema’s van de sociale agenda. In dit tweede Inspiratiecafé stond een specifieke groep centraal: de jongeren!

In dit kader zijn twee jongerenorganisaties uitgenodigd om te inspireren, te weten de Jongerenadviesraad Drenthe (JAR) en Passie op het Platteland. Allereerst stonden presentaties op de planning waarmee de twee organisaties zich plenair inleidden. Vervolgens kon men kiezen welke workshop hij of zij wilde bijwonen.

Jongeren Laat je Horen

Jongerenadviesraad Drenthe (JAR) is een organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over tal van onderwerpen die jongeren binnen de provincie Drenthe aangaan. Waarover maken jongeren zich druk, hoe kan de JAR andere jongeren ondersteunen en welke tips hebben zij voor gemeenten en organisaties die samen met jongeren beleid willen maken?

Zo gaven zij in 2021 adviezen over de Regionale Energie Transitie (RET) en mobiliteit in het openbaar vervoer in Drenthe. Ook maken zij zich hard om andere jongeren te betrekken bij, of te laten participeren in, de lokale politiek. Daarnaast staat leefbaarheid en duurzame energie hoog op hun agenda. Zij legitimeren hun adviezen gebaseerd op de mening van jongeren. Die meningen kunnen zij inwinnen via hun eigen afgenomen jongerenpanel.

In de workshop wordt allereerst het thema Onderwijs uitvoerig behandeld. Hoe is het onderwijs in Drenthe vormgegeven en wat vinden jongeren daarvan? Hoe houd je jongeren nou geïnteresseerd in onderwijs? Hun advies, gewonnen uit de mening van hun achterban, is: geef jongeren meer autonomie en vrijheid om te doen wat zij zelf willen.

Stap één is een inventarisatie van het probleem en een oplossing ervan formuleren. Stap twee moet zijn mensen en geld vrijmaken. Dus waar loop je tegenaan, maar ook: hoe kunnen de mensen met invloed (!) daarbij helpen. 

www.jongerenadviesraaddrenthe.nl

Passie op het Platteland

De initiatiefnemers komen uit de gemeente De Wolden en rijden met een knalgele bus en een eigen bushalte langs jongeren op het platteland. Er wordt namelijk verondersteld dat jongeren veelal wegtrekken en dat er niets te beleven valt op het platteland, maar niets is minder waar. Hun doel is om jongeren de mogelijkheden op cultureel-maatschappelijk gebied in de provincie te laten inzien.

In de workshop wordt er vanuit de groep gevraagd hoe jongeren het beste bereikt kunnen worden. Antwoord hierop is social media (Facebook/Twitter/TikTok/maar ook nieuwe communicatiekanalen als Discord). Ook bereik je ze door ze aan te spreken op straat of via een jongerenpanel (zoals de JAR heeft). Maar gebruik ook jongeren om jongeren te bereiken, dat maakt het contact laagdrempelig.

Opgemerkt wordt dat contact via social media vluchtig aanvoelt (je plaatst een twitterbericht met een maximum aantal tekens, men is het bericht al snel vergeten), maar hoe houd je het contact vast? Het antwoord is door vervolgstappen te blijven zetten rondom het initiatief. Ter reactie volgt uit de zaal dat bereiken geen doel op zich moet zijn; er moet een belang zijn voor jongeren om te participeren in de dialoog. Dit belang kan variëren, maar moet aanwezig zijn.

www.passieophetplatteland.nu

Meer informatie

Op maandag 14 maart 2022 wordt een nieuwe subsidieregeling opengesteld: Subsidieregeling Wijk-buurt-dorp initiatieven. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Drenthe, Sociale Agenda.

Fenna Bolding, adviseur CMO STAMM f.bolding@cmostamm.nl
Alle Postmus, adviseur Dorpsbelangen BOKD a.postmus@bokd.nl