Agenda en jaarstukken Algemene Ledenvergadering BOKD

Graag nodigen we onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 18 april gehouden wordt in dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge. De formele jaarstukken worden behandeld tussen 17.00 en 18.00 uur.

Agenda formele vergadering inclusief jaarstukken

Goedkeuring jaarstukken 2022 * door de ledenvergadering:

1) Opening vergadering door voorzitter Jofien Brink

2) Mededelingen

3) Ingekomen stukken voorafgaand aan vergadering

4) Vaststelling concept notulen ALV 1 juni 2022

De notulen zijn na afloop van de vergadering naar onze leden gestuurd en de opmerkingen die we daarop ontvangen hebben, zijn verwerkt.

5) Vaststelling concept statuten BOKD

6) Concept jaarverslag BOKD 2022 (verantwoording Programma van Eisen provincie Drenthe)

7) Jaarrekening 2022

8) Verslag kascommissie 2022 en leden 2023

Onze kascommissie kwam vrijdag 7 april bijeen voor de controle van de jaarstukken. De jaarrekening is opgesteld door Companium (voorheen HD Accountants) en daarvan is een samenvatting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp gemaakt.

De kascommissie bestaat uit Emko Dolfing namens Vereniging Dorpsbelangen Spier en Jan Willem Nieuwenhuis namens Plaatselijk Belang Drijber.

9) Vaststelling begroting 2023

10) (Her)benoeming en afscheid bestuursleden

  • Penningmeester Gerard Klein Koerkamp en secretaris Theo Brugman zijn aftredend en niet herkiesbaar.
  • Klaas Neutel wordt als penningmeester voorgedragen binnen het bestuur. Verzoek aan de leden van de vereniging hiermee akkoord te gaan.

11) Rondvraag en afronding formele vergadering

Er is ruimte voor het stellen van vragen en mogelijk kunnen we die ter plekke beantwoorden. Alle vragen en antwoorden worden na afloop gepubliceerd in de concept notulen van 18 april. Inzake bovenstaande agendapunten kun je tot vrijdag 14 april je vraag per mail stellen aan Sonja Corsmit.

Aanmelden

We gaan er van uit dat onze leden aanwezig zijn op de Algemene Ledenvergadering, je kunt je inschrijven via onderstaande knop.

AANMELDEN