Jaarstukken BOKD Algemene Ledenvergadering woensdag 1 juni

Graag nodigen we onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die op woensdag 1 juni gehouden wordt in dorpshuis De Heugte in Nieuw Balinge. De formele jaarstukken worden behandeld tussen 19.00 en 19.45 uur.

Agenda en punten formele vergadering

Goedkeuring jaarstukken 2021 door de vergadering:

1) Opening vergadering door voorzitter Jofien Brink

2) Mededelingen

3) Ingekomen stukken voorafgaand aan vergadering

4) Vaststelling notulen ALV 21 april 2021

De notulen zijn na afloop van de vergadering naar onze leden gestuurd en de opmerkingen die we daarop ontvangen hebben, zijn verwerkt.

5) Jaarverslag BOKD 2021 – verantwoording Programma van Eisen aan de provincie

6) Jaarrekening 2021

7) Verslag kascommissie 2021 en benoeming nieuwe leden 2022

Onze kascommissie komt 1 juni bijeen voor de controle van de jaarstukken. De jaarrekening is opgesteld door HD Accountants en daarvan is een samenvatting door penningmeester Gerard Klein Koerkamp gemaakt.

De kascommissie bestaat ook in 2022 uit Willy Groen, namens Dorpsgemeenschap Uffelte en Aukje Streefkerk namens dorpshuis De Tille Witteveen.

8) Vaststelling begroting 2022

9) Benoeming nieuwe bestuursleden

Bestuurslid Tonny de Leur is aftredend en herkiesbaar.

10) Rondvraag en sluiting formele vergadering (19.45 uur)

Er is ruimte voor het stellen van vragen en mogelijk kunnen we die ter plekke beantwoorden. Alle vragen en antwoorden worden na afloop gepubliceerd in de concept notulen van 1 juni. Inzake bovenstaande agendapunten kun je tot zondag 29 mei 18.00 uur je vraag per mail stellen aan Sonja Corsmit.