Inwoners Havelte en Norg gaan Optrommelen

BOKD promoot het maken of actualiseren van een dorpsvisie en biedt informatie en advies aan haar leden. Het geeft inzicht in problemen, ontwikkelingen, wensen en ideeën op alle dimensies van leefbaarheid. Met een dorpsvisie komen dorpsbelangen goed beslagen ten ijs in gesprek met de gemeente, om niet achter de feiten aan te lopen maar ontwikkeling van beleid voor te zijn of te beïnvloeden.

Voor dorpen en wijken die aan de gang gaan met verduurzaming, energieplannen, lokale initiatieven en met nieuw elan voor het buurt- of dorpshuis biedt Buurtwerk Nederland ondersteuning. Een van de activiteiten is het Optrommelen, een origineel en succesvol instrument dat inmiddels, vooral in Drenthe, al meer dan 20 keer is uitgevoerd.

Zo gaat Havelte binnenkort aan de slag met een ‘Dorpsvisie nieuwe stijl’. Na 10 jaar is het tijd voor een nieuwe versie. Om deze voor elkaar te krijgen zal De Grote Optrommelactie als instrument worden ingezet. Een grondige gedegen dorpsvisie kost voorbereiding en heeft de inzet nodig van velen uit het dorp. Optrommelen is een leuke en originele manier om wensen en ideeën te verzamelen van de inwoners door het huis-aan-huis doorgeven van een zogenaamde (Op)trommel. Deze methode levert vaak veel informatie op en zorgt ook voor meer betrokkenheid van bewoners.

In Norg-West is het project Energieke Buurten van start gegaan. Er is een bewonersplatform ontstaan van enthousiaste bewoners, die de komende tijd met al hun buurtgenoten de uitdaging aangaan om Norg-West energieneutraal te maken. Hiervoor zal onder andere Optrommelen worden ingezet om de mogelijkheden en ideeën te inventariseren van de bewoners in dit deel van het dorp.

De (Op)trommel als middel

Het lijkt zo simpel: van deur tot deur met een koektrommel en een lijstje met vragen. Maar het gaat om meer. Na tientallen Optrommelacties in het noorden en oosten van het land is bewezen dat deze methodiek, door het verzamelen van meningen, ideeën, knelpunten en vooral ook inzet van inwoners van een dorp of buurt, zijn vruchten afwerpt.

De respons is altijd meer dan 75%. Een teken dat de aanpak aanspreekt bij bewoners. Door het doorgeven van de (Op)trommels ontstaat er ook gezamenlijkheid. Het contact met buurtgenoten is doorgaans bevorderd. En in de vervolgstappen ontstaat meer samenhang in dorp of buurt. 

Werkgroep van bewoners

De Grote Optrommelactie is een aanpak waarin stap voor stap gewerkt wordt met thema’s zoals leefbaarheid en duurzaamheid en altijd uitgevoerd door een werkgroep van inwoners en/of betrokkenen. Zij zorgen voor de verspreiding, zorgen voor draagvlak en verwerken de uitkomsten. Een terugkoppeling naar dorp of buurt is standaard. 

Opbouwwerkers ter ondersteuning

De begeleiding ligt bij de Optrommelaar, een ervaren buurtwerker/opbouwwerker die vanuit Buurtwerk Nederland wordt ingezet. Iedere Optrommelaar krijgt ondersteuning van Femke Heythekker, de bedenker van deze methode. Zij instrueert op grond van jarenlange ervaring bij het runnen van De Grote Optrommelacties. 

Vervolg naar wens

Vervolgens kan de opdrachtgever (Plaatselijk Belang, bestuur dorps-/buurthuis, wijkorganisatie, welzijnswerk, gemeente, woningcorporatie) verder werken aan het realiseren van de doelen. 

De Grote Optrommelactie is een doeltreffende aanpak om mensen te betrekken, te activeren en om input te krijgen voor maatschappelijke thema’s. Uitgangspunt is altijd dat de mensen het zelf gaan doen en blijven doen. Zo vergroot je het draagvlak en kom je tot een duurzame aanpak.

Kijk hier voor meer informatie over Optrommelen en de dorpen die al een Optrommelactie hebben uitgevoerd.

Of download de flyer hieronder