Inspraak provinciale Omgevingsvisie

Op verzoek van de provincie informeren we onze leden op de terinzagelegging van de provinciale Omgevingsvisie en willen we hen wijzen op de mogelijkheid om hierop te reageren. Dit kan schriftelijk, online en via informatiestands op de gemeentehuizen.

Provincie Drenthe heeft een ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe en een ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 opgesteld. De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe heeft betrekking op het grondgebied van de provincie Drenthe en de periode tot 2030. Voor zover uit deze omgevingsvisie concrete richtlijnen en voorschriften voortvloeien, worden die vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Hiermee laat provincie Drenthe het omgevingsbeleid doorwerken in plannen van gemeenten en waterschappen.

De Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie. De basis van de huidige Omgevingsvisie Drenthe, die dateert uit 2014, is goed. Nieuwe ontwikkelingen vragen echter om een nadere uitwerking. De belangrijkste wijzigingen in deze revisie zijn de hernieuwde aandacht voor de Drentse steden, voor de vrijetijdseconomie en voor energielandschappen. De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe is nu een volledig digitaal document, beleidsteksten zijn gecombineerd met kaartbeelden. De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe is te raadplegen op de pagina Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018