IMPULSTEAM WONEN PROVINCIE DRENTHE

Het blijkt soms lastig om wooninitiatieven vanuit de samenleving van de grond te krijgen, particulieren zijn uiteindelijk geen professionele ontwikkelaars en om je een weg te banen in die materie kan dan best ingewikkeld zijn. Er is vanuit de Drentse Woon- en Sociale Agenda een ondersteuningsstructuur opgezet in Drenthe voor de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige wooninitiatieven die worden genomen door of voor de particulieren die er uiteindelijk ook gaan wonen. De provincie ondersteunt deze initiatieven indien er (zicht is op) een locatie die passend is. Initiatieven die zich in een collecief verenigen kunnen in hun ontwikkelfase een subsidie voor onafhankelijk advies en begeleiding aanvragen om te komen tot een haalbaar plan. We willen met deze ondersteuning zorgen voor meer maatwerk voor passende en betaalbare woningen voor onder andere jongeren, ouderen of groepen met een bijzondere zorg – of woonbehoefte.

Wat we doen

We bieden advisering en procesbegeleiding bij wooninitiatieven, vanaf het allereerste idee tot aan de oplevering van de woningen. Initiatiefnemers ondersteunen we bij de ontwikkeling, organisatie en planning van een bouwproject. Zo is er ondersteuning voor het onderzoeken van financieringsmogelijkheden en beschikbare subsidies, maar ook voor het onderzoeken van stedenbouwkundige mogelijkheden en organisatievormen is ondersteuning mogelijk.

De provincie heeft een subsidieregeling waarin startsubsidies en renteloze leningen voor collectieve wooninitiatieven beschikbaar zijn. Met deze subsidie kan een procesbegeleider ingehuurd worden die samen met de groep de haalbaarheid van plan gaat onderzoeken. Als het plan haalbaar blijkt en de locatie voor de groep gereserveerd wordt, kan er een renteloze lening aangevraagd worden om de kosten voor de planontwikkeling (gedeeltelijk) te dekken.

Hoe we werken

De provincie stelt vanuit het Impulsteam Wonen de kennis en ervaring van procesbegeleider Anne van der Wiel ter beschikking. Zij onderzoekt wat een project nodig heeft en biedt passende aanbevelingen en adviezen voor alle betrokken partijen. Haar doel is de samenwerking tussen de verschillende partijen te optimaliseren, door initiatieven te professionaliseren en gemeenten, corporaties of marktpartijen te ondersteunen bij het geschikt maken van hun verkoopprocessen.

Samen met de aanvrager kijkt ze naar de kansen voor een project en wat er nodig is om het project van de grond te krijgen. Daarbij wordt gelet op de volgende onderdelen:

  • Financieel (businesscase), is het project financieel haalbaar
  • Organisatie en samenwerking met de juiste partijen
  • Juridische zaken
  • Locatie en fysieke/planologische belemmeringen
  • Beleid (Provinciale Omgevingsverordening, Ladder Duurzame Verstedelijking en draagvlak bij de gemeente)
  • Praktische uitvoerbaarheid
  • Maatschappelijk draagvlak voor het initiatief

Voor projecten die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap worden uitgevoerd is er ook de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het vormen en oprichten van zo’n vereniging, deze ondersteuning wordt door de provincie gefinancierd. 

Doel van de ondersteuningsstructuur is kennis bundelen en kennis delen zodat de ontwikkeling van wooninitiatieven met en door particulieren steeds meer een vanzelfsprekende optie wordt.

Heb je zelf een idee of wil je meer informatie? Anne van der Wiel werkt vanuit het Impulsteam Wonen en wil graag helpen met het begeleiden van wooninitiatieven. Zij is te bereiken via a.vanderwiel@drenthe.nl

Zie Wooninitiatieven – Provincie Drenthe voor deze en aanvullende informatie

ir. A. van der Wiel

Projectleider wooninitiatieven provincie Drenthe