Het verhaal van Bewonersplatform Smilde: Inzet voor leefbaarheid

In elk dorp wordt wel iets aangepakt wat je trots maakt. Dat zorgt vaak voor een mooi en leerzaam verhaal. In dit artikel: het verhaal van Smilde. Hoe het bewonersplatform Smilde zich inzet voor leefbaarheid.

Als Bewonersplatform Smilde zetten wij ons in voor het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid van ons dorp. Dit doen we in samenwerking met de inwoners van ons dorp, de gemeente Midden-Drenthe en (maatschappelijke) organisaties. Wilt u meer weten over ons platform, kijk dan op onze site www.bewonersplatformsmilde.nl

Een nieuwe Dorpsvisie voor Smilde

Prioriteit van het afgelopen jaar was een nieuwe dorpsvisie voor Smilde. De laatste visie dateerde uit 2004. De tijd en de maatschappelijke ontwikkelingen hebben sindsdien niet stil gestaan. En dat is te merken. Ook in ons dorp. Daarom hebben wij er als Bewonersplatform bij de gemeente op aangedrongen om een nieuwe visie te ontwikkelen: Wat willen de inwoners van Smilde en hoe gaat hun dorp er in de toekomst uitzien.

Wij zijn erg blij dat het gemeentebestuur van Midden-Drenthe dit heeft opgepakt en ons in 2020 heeft uitgenodigd om mee te praten over “hoe te komen tot een nieuwe Visie voor Smilde”. En eind 2021 is deze visie vastgesteld door de gemeenteraad!

Rol Bewonersplatform 

In het proces om te komen tot een nieuwe Dorpsvisie zijn de gemeente en het platform van het begin af aan samen op getrokken. Het bureau dat zorgdraagt voor de begeleiding van het proces en de uitvoering is in samenspraak geselecteerd.

Als platform hebben we een adviserende rol. Tevens is het platform een belangrijke schakel tussen de dorpsbewoners en de gemeente. Inwoners konden van het begin af aan hun ideeën, wensen en knelpunten die in het dorp spelen kenbaar maken. Daarbij is gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan communicatie- en informatiemiddelen: de Smildeger Neiskrant, huis aan huis correspondentie, de websites van de gemeente en het platform, sociale media en een enquête onder de inwoners.

Als platform hebben we ons ingespannen om – ondanks de corona-beperkingen – alle mogelijkheden voor inbreng en meepraten, voor onszelf en voor alle Smildegers, zo goed mogelijk te benutten. Wij zijn blij dat dit ook is opgepakt door de gemeente. Onder meer door het gemis aan fysieke bijeenkomsten te compenseren met digitale bijeenkomsten voor zowel de inwoners als de (maatschappelijke) organisaties, sportverenigingen en de ondernemersvereniging, en door medewerking te verlenen aan een marktkraam op enkele veel bezochte locaties.

Uitkomst enquête

Ruim 400 inwoners van Smilde, de ondernemersvereniging en verschillende maatschappelijke organisaties vulden de enquête in.

Uit de resultaten blijkt dat veel Smildegers hun dorp fijn en rustig vinden om te wonen. Er is een goed aanbod van voorzieningen. Naoberschap is in Smilde aanwezig en er is een aantal actieve dorpsverenigingen. De Drentse Hoofdvaart, lintbebouwing en de koepelkerk worden genoemd als karakteristiek voor Smilde.

Uiteraard zijn er ook dingen die beter of anders kunnen. Zo is er behoefte aan meer ontmoetingsplekken voor jongeren en is er een wens om een dorpshuis te realiseren in combinatie met onderwijs, sport en zorg. Een groot deel van de respondenten is van mening, dat er te weinig betaalbare woningen en bouwkavels zijn. Ook is de verkeersveiligheid in het dorp een aandachtspunt en verkeren een aantal trottoirs en wegen in slechte staat. De enquête gaf een goed beeld van wat er leeft in het dorp.

Toekomstperspectieven voor Smilde

De resultaten van de enquête en de daaropvolgende gesprekken met de inwoners en de organisaties zijn uitgewerkt in 3 scenario’s, die de verschillende toekomstperspectieven voor Smilde lieten zien:

1. Smilde bruist!

2. Smilde verbindt!

3. Smilde bloeit! 

Deze scenario’s zijn in juni voorgelegd aan alle inwoners met de vragen: wat vindt u het belangrijkste? welk scenario heeft uw voorkeur?

De reacties uit het dorp op die visies zijn in de zomer van 2021 verwerkt. Op basis daarvan is een Concept Visie opgesteld, waar alle inwoners en organisaties nog een keer op konden reageren. Het resultaat is nu de Visie op Smilde “Smilde Bruist!”. Een mooi document, met goede plannen voor ons dorp. Dit moet een goede basis vormen om samen (gemeente, Bewonersplatform, organisaties en Smildeger inwoners) in de komende jaren te werken aan onder meer het verbeteren van de uitstraling van het dorp, het creëren van een bruisend hart met kansen voor horeca, het bouwen van (starters)woningen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte.

De Visie is te downloaden via:

http://bewonersplatformsmilde.nl/wp-content/uploads/2021/12/Visie-op-Smilde.pdf

Meer informatie Bewonersplatform Smilde:

Tekst en foto’s afkomstig van: Bewonersplatform Smilde, Betty Hoogeveen