Een interview met Paul van Schie, adviseur dorpshuizen

Bij de BOKD geloven we in de kracht van gemeenschappen die gedreven worden door gezamenlijke initiatieven. We geven graag het woord aan de mensen in de dorpen, want we zijn ervan overtuigd dat het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het stimuleren van betrokkenheid de basis vormen voor sterke gemeenschappen. In onze reeks interviews met mensen van de BOKD komt deze gemeenschapskracht duidelijk naar voren.

BOKD blijft relevant door flexibel in te spelen op veranderingen in de samenleving, door continu te luisteren naar de behoeften van Drentse dorpen en hun dorpshuizen en door expertise te bieden waar nodig.

We spreken met dorpsbelangen, teamleden en bestuursleden om te laten zien hoe de mensen de drijvende kracht zijn in onze Drentse dorpen.

Dit keer is het woord aan Paul van Schie, adviseur dorpshuizen bij de BOKD, door Mariska Nauta van BOKD

Als iemand die nauw betrokken is bij de dorpshuizen, wat inspireert jou persoonlijk om dit werk te doen?

Ik werk het grootste gedeelte van mijn leven met en voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Wat mij daarin aanspreekt, is denk ik dat er verschillende lagen in zitten. Ik vind het heel mooi dat er mensen zijn die zich als vrijwilliger inzetten voor hun dorpshuis/dorp. Ik word heel blij dat er op verschillende plekken mooie dingen worden bedacht. Dat houdt het voor mij draaiende. Wat het onderwerp ook is, ik vind het mooi om een schakel te zijn om mensen van elkaar te laten leren: successen van anderen delen, deskundigheid inzetten en mensen verbinden.

Kun je me dieper inzicht geven in de manier waarop BOKD dorpshuizen in Drenthe beschouwt? Wat spreekt jou persoonlijk aan in deze visie?

Binnen BOKD zijn er diverse krachtenvelden aan het werk. Hoewel onze benadering over het algemeen generalistisch is, vervul ik de rol van specialist als adviseur voor dorpshuizen. Mijn gespecialiseerde kennis en inhoudelijke deskundigheid dragen bij aan de waarde die we bieden. BOKD fungeert als het belangrijkste steunpunt voor dorps- en buurthuizen in Drenthe, en daarin schuilt onze meerwaarde.

Zelfs in mijn hoedanigheid als adviseur voor dorpshuizen merk ik dat ik in wezen een generalist ben binnen het domein van dorpshuizen. Ik heb zelf een aantal specialismen waaronder verduurzaming en fondsenwerving, maar als er vragen zijn waar ik zelf minder van weet, dan weet ik bij welke collega’s ik kan aankloppen. Intern of bij andere provinciale koepels. Dit stelt ons in staat om ook op specialistische vragen een passend antwoord te bieden.

Welke specifieke onderwerpen binnen het domein van dorpshuizen zijn volgens jou van groot belang voor de Drentse dorpen, en hoe draagt BOKD actief bij aan deze kwesties?

Een cruciale rol van dorpshuizen is hun functie in de samenleving. Ze dienen als het dak van het verenigingsleven en streven ernaar mensen samen te brengen. Als spil van het dorp willen ze de verbinder en ontmoetingsplek zijn. Dit brengt een voortdurende uitdaging met zich mee: hoe blijf je aantrekkelijk en relevant? Deze vraag is van evident belang, vooral omdat traditionele ontmoetingsplaatsen zoals cafés niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

BOKD draagt bij aan dit proces door dorpshuizen een spiegel voor te houden. We begeleiden hen bij het beantwoorden van vragen zoals hoe ze hun activiteiten moeten vormgeven en hoe ze kunnen inspelen op lokale behoeften. We stimuleren het gesprek tussen dorpshuizen en bieden ondersteuning bij het uitwerken van hun plannen. Of dit nu betekent dat we ideeën helpen genereren of het proces begeleiden, de uitvoering ligt uiteindelijk in hun handen, terwijl wij het monitoren en aanjagen. Het verbinden van verschillende dorpshuizen heeft aantoonbare voordelen.

Een andere uitdaging voor dorpshuizen is de verduurzaming van hun accommodaties, vooral gezien de ambitie om binnen twaalf jaar energieneutraal te zijn. Dit is een complexe opgave vanwege financiële beperkingen, vaak over oudere gebouwen gaat en de betrokkenheid van vrijwilligers. Gelukkig is er maatschappelijke bereidheid, met fondsen die willen bijdragen, en vrijwilligers die deskundigheid inbrengen. Hoewel het altijd een uitdaging is geweest, wordt het nu nog belangrijker vanwege de energiecrisis. BOKD speelt hierbij een rol door te ondersteunen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Hoe heeft de geschiedenis van BOKD en jullie sterke banden met de Drentse dorpen bijgedragen aan de huidige positie en impact van de organisatie?

Ik ben in maart 2010 begonnen bij de BOKD. Dat was vlak nadat de stichting Dorpshuizen Drenthe was opgeheven. De Stichting Dorpshuizen Drenthe (SDD) heeft bestaan van 2000 tot 2010. Het bestuur van de stichting had besloten om de activiteiten opnieuw onder te brengen bij BOKD, omdat het een hele opgave was om zo’n kleine stichting in de benen te houden. Op zich was het ook best logisch om beide organisaties met elkaar te vervlechten, omdat er veel gemeenschappelijke opgaven zijn met dorpsbelangenverenigingen. Maar de vragen en behoeften van dorps- en buurthuizen zijn wezenlijk anders.  (herschreven)

Toen het een stichting was, had deze ongeveer 90 donateurs. Op dit moment zijn er ongeveer 100 tot 110 dorpshuizen lid van BOKD. Gedurende deze tijd heb ik persoonlijke banden opgebouwd met deze dorpshuizen. Het is een belangrijk onderdeel van mijn functie om deze banden warm te houden, zowel met de besturen en medewerkers van dorpshuizen als met de raad van advies dorpshuizen.

Mijn kracht ligt in het bieden van ondersteuning en het delen van inzichten. Ik fungeer als een kritische vriend, iemand die met hen kan meedenken en helpen bij de uitdagingen waarmee ze te maken hebben. Deze betrokkenheid vergt tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat het essentieel is voor het succesvol ondersteunen van dorpshuizen.

Kun je me meenemen naar een situatie waarin je direct betrokken was bij een initiatief dat een dorpshuis of gemeenschap versterkte? Wat zijn voor jou de meest inspirerende momenten geweest?

Ik vind het geweldig dat mijn werk geen eenduidige ervaring is. Er zijn diverse aspecten die ik als inspirerend ervaar. Een van de dingen die ik erg leuk vind, zijn de gesprekken over fondsenwerving. Als adviseur dorpshuizen heb ik redelijk wat kennis op dat gebied, en ik kan dit delen met de dorpshuizen. Een voorbeeld hiervan is een dorpshuis in de gemeente Aa en Hunze (weg: Eext), waar ik te maken had met zeer capabele mensen met veel kennis. Ik deel de kennis die ik heb en het leuke was dat ze aan een half woord genoeg hadden; ze gingen er meteen mee aan de slag. Dat is iets waar ik echt van geniet.

Aan de andere kant vind ik het ook prachtig om betrokken te zijn bij situaties waar het proces wat trager verloopt en waar ze wat meer begeleiding nodig hebben. Hier kan ik stap voor stap ondersteuning bieden, praktische voorbeelden geven en ze de juiste richting op sturen. Als ze dan uiteindelijk succes behalen, geeft dat een geweldige voldoening. Het is fijn om te weten dat ik iets kan bijdragen en dat ik als een schakel fungeer. Soms is het gewoon een kwestie van samen zitten en op een goede donderdagochtend naast iemand gaan zitten, om de zaken op gang te brengen.

Hoe zie je BOKD’s rol in de toekomst als het gaat om het ondersteunen van Drentse dorpen en hun dorpshuizen?

Ik denk dat er een blijvende rol voor ons moet zijn. In de tijd dat ik werkzaam ben in het sociaal werk heb ik gezien dat de financiering vanuit overheden heel geleidelijk is afgenomen, maar dat de behoefte aan ons werk niet afneemt. Het is een uitdaging om te constateren dat de financiële middelen verminderen. Gelukkig hebben we met de komst van de sociale agenda een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De behoeften van de dorpshuizen blijven in ieder geval bestaan.

We zullen altijd te maken blijven hebben met vrijwilligersorganisaties die ondersteuning nodig hebben. De aard van de vragen kan in de loop der tijd veranderen, vooral gezien de evolutie van vrijwilligerswerk. Er is sprake van toenemende regeldruk, en het wordt steeds uitdagender om vrijwilligers te vinden die bereid zijn om besturen te bemensen en dorpshuizen draaiende te houden. Dit vormt een spannende uitdaging. Daarnaast blijft verduurzaming een belangrijk onderwerp waarin BOKD een toegevoegde waarde heeft.