Dorpenoverleg in gemeente Aa en Hunze: versterken van Leefomgeving, Leefbaarheid en Vrijwilligerswerk

Op dinsdag 27 juni vond in de gemeente Aa en Hunze een dorpenoverleg plaats, georganiseerd door BOKD. Het overleg had als doel om de contacten tussen de dorpsbelangenverenigingen onderling en de gemeente te versterken en richtte zich op twee belangrijke thema’s: de leefomgeving en leefbaarheid in de dorpen, en het belang van vrijwilligers in je bestuur en in je dorp.

Tijdens het overleg werd de waardering van de dorpen voor de schoonheid en naoberschap van het platteland benadrukt, maar ook het feit dat het verdwijnen van voorzieningen de leefbaarheid bedreigt. Er werden ervaringen gedeeld en ideeën uitgewisseld over hoe de levendigheid in de dorpen behouden kan worden door activiteiten en betrokkenheid van de dorpsbewoners.

Het tekort aan vrijwilligers wordt gezien als een uitdaging voor de hele maatschappij. Tijdens het overleg deelden de dorpen hun praktijkvoorbeelden. Vanuit de BOKD werden ideeën aangedragen die van belang zijn om mensen aan je vereniging te blijven binden. Ook het belang van plezier en gezelligheid naast het besturen van organisaties werd benadrukt, evenals het betrekken van jongeren via stages in vrijwilligersorganisaties.

Tips vanuit de  BOKD en voorbeelden uit de dorpen

  • Persoonlijk contact: Zoek actief persoonlijk contact om nieuwe vrijwilligers te vinden.
  • Talenten benutten: Ontdek waar mensen enthousiast van worden en zoek daarbij de juiste persoon voor de functie.
  • Motiveren: Raak de juiste snaar bij mensen om hen te motiveren voor vrijwilligerswerk.
  • Profiel maken: Maak een profiel van de gewenste vrijwilliger en benader kandidaten op basis daarvan.
  • Gedeeld belang: Onderzoek het gedeelde belang en behoud het enthousiasme.
  • Plezier en gezelligheid: Geef ruimte aan plezier en gezelligheid naast bestuurlijke taken.
  • Verantwoordelijkheid: Creëer een gevoel van verantwoordelijkheid voor het welzijn van het dorp.
  • Taken delegeren: Verdeel taken binnen het bestuur of organiseer werkgroepen voor gerichte activiteiten.
  • Drempel verlagen: Verlaag de drempel door elkaar op te halen of eerst kennis te maken.
  • Jonge betrokkenheid: Betrek jongeren door hen stage te laten lopen in vrijwilligersorganisaties of dorpsbelangenbesturen.

Het overleg resulteerde in praktische afspraken voor het vervolg. De dorpsbelangenverenigingen kwamen overeen om regelmatig bijeen te komen om de voortgang te bespreken en verdere acties te plannen. De gemeente stelde omgevingsadviseur aan als aanspreekpunt voor de dorpen, en wethouder Ivo Berghuis bood aan om specifieke vragen van dorpen individueel te beantwoorden. Hiermee is een basis gelegd voor verdere samenwerking en acties om de leefomgeving en leefbaarheid in de dorpen te versterken.

Met dit dorpenoverleg hebben gemeente Aa en Hunze, dorpsbelangenverenigingen en andere betrokkenen een belangrijke stap gezet om de vitaliteit en levendigheid van de dorpen te behouden en te verbeteren.