Dorpen opgelet! Veranderingen dienstregelingen Openbaar Vervoer

Elk jaar wordt de dienstregeling van het busvervoer tegen het licht gehouden. Over het algemeen betreft het verbeteringen, maar we hebben afgelopen jaren ook gezien dat er verslechteringen zijn. Vorig jaar werden onder andere Drijber, Spier en Wijster verrast door het opheffen van lijn 36. En onlangs kreeg Annerveenschekanaal te horen dat het OV bureau de drie bushaltes in het dorp wil opheffen.

Knelpunten en verbeteringen

In de nieuwe plannen (download ze hier) lezen we onder andere verslechteringen op de volgende lijnen:

  • Spitsbus 44 van Harkstede naar Vries komt te vervallen
  • Bus 26 Emmen- Coevorden vervalt op zondag
  • Bus 44 Emmen-Schoonebeek tussen herfst- en meivakantie ’s middags nog maar 1x per uur (in plaats van 2x per uur)
  • Bus 31/131 Hoogeveen-Balkbrug-Ommen wordt aangepast.

Verder komt er een grote verandering in de verbinding rondom Diever, Dieverbrug en Dwingeloo. Dit lijkt in ieder geval een verbetering op te leveren voor de bereikbaarheid van Spier en Wijster.

Reageren vóór 14 juni

Inwoners en belangengroepen kunnen vóór vrijdag 14 juni 2019 reacties op de ontwerphoofdlijnen geven. Dat kan schriftelijk per post naar Postbus 189, 9400 AD Assen of per e-mail: info@ovbureau.nl. Eind juni zal het dagelijks bestuur van het OV bureau – rekening houdend met de reacties – vervolgens de definitieve hoofdlijnen goedkeuren.

Enquête BOKD

Eind vorig jaar hield BOKD een enquête over OV en de OV-Hub onder haar leden. Dat resulteerde in reacties van 70 dorpen. Het openbaar vervoer is voor een brede groep inwoners én bezoekers van dorpen belangrijk. De grootste doelgroep zijn de schoolgaande jeugd en studenten, daarnaast zowel woon-werkverkeer, ouderen, mensen zonder auto of rijbewijs, asielzoekers en zeker ook in een aantal plaatsen toeristen. Men vindt dat OV belangrijk is voor de leefbaarheid van het platteland, als vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven, voor voorkoming van eenzaamheid en zorg, voor behoud van jongeren en ook het milieu.

Huidige aanbod niet toereikend

Het huidige OV-aanbod is om verschillende redenen niet voor iedereen interessant. Het wordt ervaren als niet flexibel, niet comfortabel, beperkt beschikbaar, te weinig aansluitend op elkaar, duur en regelmatig onbetrouwbaar. Dit zorgt ervoor dat mensen zoeken naar alternatieven of thuisblijven. Een aantal dorpen geeft aan dat daardoor het autogebruik en daarmee de drukte in het dorp toeneemt. Ook het milieu heeft hier geen baat bij.

De dorpen geven aan dat er behoefte is aan vervoer naar grote steden en stations, bijvoorbeeld voor schoolgaande jeugd, ouderen en mensen met een zorgvraag. Dat vraagt ook meer aandacht voor maatwerk. Vervoeralternatieven kunnen hier eventueel een rol in spelen. Ook is er behoefte aan meer betrouwbaar en betaalbaar vervoer. De vertrouwde lijnbus wordt regelmatig genoemd. In een aantal dorpen zou deze weer door het dorp mogen komen, in plaats van erlangs. Een aantal dorpen pleit voor een goede en veilige auto- en fietsverbinding met omliggende dorpen.

Klachten over het OV worden voornamelijk neergelegd bij gemeente, de vervoerder en het OV bureau. De gemeente wordt een regierol toebedacht, maar maakt deze rol niet waar. Ze verwijzen door naar provincie en vervoerders. Er wordt relatief weinig werk gemaakt van klachten. Dorpen hebben de indruk dat dit toch niets oplevert.

Hubtaxi nog geen doorslaand succes

Hoewel de Hub en de Hubtaxi nog een relatief nieuw fenomeen is, heeft de helft van de respondenten al wel gehoord van deze voorziening. Als we vragen wat de ervaringen tot nu toe zijn met de Hubtaxi, dan blijkt dat er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. En als er ervaringen zijn, zijn dit voornamelijk negatieve ervaringen.

Resultaten presenteren aan Drents Parlement

Het volledige rapport zal later dit najaar door de BOKD gepresenteerd worden tijdens een OV-symposium voor leden van Provinciale Staten en gemeenten. Dit symposium wordt georganiseerd en inhoudelijk voorbereid door het ConsumentenPlatform OpenbaarVervoer (CP-OV) Drenthe. BOKD blijft graag meedenken en heeft sinds enkele jaren een afvaardiging in het CP-OV.