DKK Gelderland en BOKD: dorpen samen sterk in de Regionale Energie Strategie

Verduurzamen en energiebesparing staan bij alle gemeenten hoog op de agenda. De koers daarvoor wordt vastgelegd in de Regionale Energie Strategie, de RES. Wat betekent dat voor bewoners en hoe kunnen zij daar invloed op uitoefenen?

In 2020 is er in alle regio’s en gemeentes gewerkt aan een concept RES, in 2021 wordt deze daadwerkelijk vastgesteld. Voor veel bewoners is de RES nog onbekend , ook hoe de gemeenten het gaan inpassen en hoe bewoners hun stem kunnen laten horen.

Dorpen met duurzame ambities of met lopende energiebesparende projecten krijgen komend jaar te maken met een koers en met keuzes op hoofdlijnen van hun gemeente. Om te voorkomen dat dit voor dorpen een ‘ver van mijn bed show’ is, waar moeilijk bij aan te haken is, gaan DKK Gelderland en BOKD in opdracht van de LVKK aan de slag met deze verbinding.

In vier dorpen met een lokaal energie-initiatief bieden we ondersteuning om kennis op te doen van de RES in hun gemeente, om daarmee voor het dorp een lokale visie op de energietransitie te kunnen vormen. Uitgangspunt is hierin dat de energietransitie succesvol is als bewoners daar zelf mede invulling en betrokkenheid aan kunnen geven en de opbrengsten van de transitie direct of indirect ook aan hen ten goede komen.

De dorpen worden ondersteund bij het duiden van de RES, en die te vertalen naar hun eigen kern. Samenwerking met al lopende plannen, zoals een dorpsvisie of (energie)cooperatie, medebewoners en lokale partners staan daarbij centraal. Hierdoor ontstaat een dorpsbrede dialoog.

De verzamelde kennis zal door LVKK gedeeld worden met alle partners en op onze site.

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Jos Voppen via j.voppen@bokd.nl