Corona Brandbrief naar Drentse gemeenten

BOKD heeft samen met landelijke collega’s van de LVKK, LSA en Groninger Dorpen een brandbrief geschreven naar de VNG en alle Nederlandse gemeenten. Daarin vragen wij aandacht voor de moeilijke situatie waarin buurt- en dorpshuizen momenteel verkeren als gevolg van de Corona crisis.

Onze zorg is dat het voortbestaan van vele centra in gevaar komt. Wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties maken dat de exploitatie onder grote druk komt te staan. Dit is ernstig omdat het voor dorpshuizen en buurthuizen en gemeenschapscentra elk jaar weer een tour is om de exploitatie dekkend te krijgen en zij weinig tot geen financiële reserves hebben.

Voorlopige uitkomsten enquête

BOKD heeft een enquête uitgezet onder buurt- en dorpshuizen in Drenthe. De eerste uitkomsten (35 respondenten) laten zien dat alle buurt- en dorpshuizen te kampen hebben met omzetderving. Tekorten lopen uiteen van € 1500 tot € 32.000 over een periode van 3 maanden met een omzetdervingspercentage van 15-60% van de jaaromzet. Daarbij geven 14 van de 35 dorpshuizen aan deze tekorten niet zelf op te kunnen vangen en verwachten in de financiële problemen te komen. De overige dorpshuizen hebben vooralsnog voldoende buffer om het tekort aan inkomsten op te vangen.

In de brandbrief doen wij dan ook een klemmend beroep op gemeenten om alles te doen wat in hun vermogen ligt om de dorps- en buurthuizen in hun gemeente te ondersteunen, zodat ze deze moeilijke tijden overleven en straks weer hun belangrijke functie in dorp of wijk kunnen vervullen.

Lokale steun voor buurt- en dorpshuizen

BOKD roept Drentse Colleges op coulant te zijn voor buurt- en dorpshuizen en bewonersinitiatieven. Gelukkig zien we verschillende gemeenten hier al proactief op handelen. Maatregelen die door Colleges getroffen kunnen worden, zijn:

  • Opschorting van het innen van gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing)
  • Opschorting van het innen van terrasgelden voor buurt en dorpshuizen met een terrasvergunning;
  • Opschorting of kwijtschelden van het innen van huur voor buurt- en dorpshuizen voor gebruik van gemeentelijk vastgoed;
  • Het verlenen van  een voorschot van de verleende exploitatiesubsidies 2020 aan buurt en dorpshuizen;
  • Het treffen van compenserende maatregelen. Door de opgelegde sluiting van buurt- en dorpshuizen lijden buurt- en dorpshuizen schade doordat inkomsten uit verhuur en horeca wegvallen. Deze schade wordt op dit moment niet ondervangen door het huidige pakket aan maatregelen dat door het kabinet is ontwikkeld.
  • Versoepeling van de subsidieregeling in het Sociaal Domein om inwonersinitiatieven te ondersteunen in hun exploitatie;
  • Het coulant omgaan met reeds verstrekte subsidies en daaraan gekoppelde verantwoordingsverplichtingen (prestatieafspraken) voor subsidieontvangers.

We beseffen ons dat niet alle bovengenoemde maatregelen uitvoerbaar-, van toepassing- of wellicht al doorgevoerd zijn in uw gemeente. Gezien het verschil in financiering is hiervoor maatwerk gewenst.

BOKD vraagt om op korte termijn actie te ondernemen richting bestuurders van dorpshuizen en buurthuizen om gezamenlijk voorbereidingen te treffen voor een gezonde doorstart van de accommodaties. BOKD denkt daarin graag met u mee.

Naast dit appel aan gemeenten werkt BOKD met LVKK en LSA samen om buurt- en dorpshuizen toegevoegd te krijgen aan de lijst met getroffen sectoren aan de lijst met getroffen sectoren, zie dorp- en dorpshuizen komen niet in aanmerking voor Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19

persbericht lvkk en lsa