Bewonersinitiatieven Kracht van de Veenkoloniën

Zoals u misschien weet, loopt er sinds een paar jaar een landelijk programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’, gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie van inwoners van  de Veenkoloniën. Dat is mooi. Een aantal actieve bewoners vond evenwel dat er in dit programma teveel óver en te weinig mét bewoners werd gesproken. Er was te weinig oog voor de kracht, ideeën en initiatieven van de inwoners zelf. Er zijn namelijk al flink veel bewonersinitiatieven bezig met het verbeteren van de leefomgeving. Bestrijden van armoede, tegengaan van eenzaamheid, creëren van beweegplekken, het samen oprichten van coöperaties en bieden van informele zorg; die initiatieven hebben allemaal een positief effect op de gezondheid en welzijn van de inwoners.

Vanuit die groep kritische bewoners is een Bewonersraad opgericht en zij zorgden met succes dat bewonersinitiatieven een serieuze plek hebben gekregen met een eigen programma: De Kracht van de Veenkoloniën!

Maar we hebben jullie hulp nodig!

Het is mooi dat er nu ruimte is voor de kracht van de bewoners. De Bewonersraad wil daarom verder uitgroeien naar een beweging die bijdraagt aan het concreet verbeteren van de gezondheidssituatie in het gebied. Er is nu een netwerk van bijna 50 initiatieven, die bezig zijn met onderwerpen als sport en bewegen, natuur, zorg en welzijn, werk en participatie, duurzaamheid, voedsel en gezond eten, leefomgeving/ruimte. Om voort te kunnen bouwen op de reeds bestaande initiatieven hebben we jullie hulp nodig om meer (en nieuwe) initiatieven in beeld te krijgen.

Samen sterk!

De eerste stap is het inventariseren van bestaande en nieuwe initiatieven. Onderstaande vragenlijst gaat in op die initiatieven, de behoeften aan ondersteuning en de meerwaarde op gezondheidsgebied. Door het invullen van de vragenlijst draag je bij aan het zichtbaar maken van de kracht die bij de inwoners van het gebied aanwezig is.

Wat heb je er aan?

In 2019 gaan we het netwerk van bewonersinitiatieven versterken door individuele initiatieven op verzoek te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. Er komen werksessies en trainingen naar behoefte. Daarnaast stellen we kiem- en zaaigeld beschikbaar bij startende initiatieven en helpen we bij het vinden van meer structurele financiering. Veel gemeenten stimuleren dat inwoners en bewonersinitiatieven meer zeggenschap en eigenaarschap verkrijgen over wat er gebeurt in hun directe omgeving. Wij sluiten hier met de Kracht van de Veenkoloniën bij aan.

Positieve gezondheid

Via de vragenlijst inventariseren we graag wat er in gang is gezet, door jullie of anderen. Het richt zich op het brede begrip positieve gezondheid. We weten dat heel veel activiteiten en initiatieven bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van mensen. Want als je lekker in je vel zit dan beweeg je meer, eet je gezonder, drink je minder en let je beter op. Zo simpel is het.

In maart organiseren we op basis van de geïnventariseerde behoeften van bewonersinitiatieven, ronde tafelgesprekken.
Op 6 april 2019 organiseren we een Inspiratiebijeenkomst Bewonersinitiatieven waarbij we de verdere plannen graag samen met jullie bespreken. Reserveer deze datum alvast!

Vragen en/of opmerkingen

Zou u voor 1 maart de vragenlijst willen invullen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl.