Mooi zo Veilig zo

Een participatief programma voor de verbetering van de verkeersveiligheid in kleine dorpen.
Eind jaren ’90 hebben verschillende ledendorpen hun bezorgdheid over de verkeersveiligheid in hun dorp uitgesproken. Dit was voor de BOKD, de aanleiding om een programma rondom dit thema te ontwikkelen.
Het programma “Mooi zo – Veilig zo” is begonnen met het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de vaak centraal gelegen basisscholen. Vandaag de dag is het programma uitgebreid naar de dorpsbrede verkeerssituatie, en is ook gericht op gedragsbeïnvloeding en het inpassen van verkeersmaatregelen in de landschappelijke omgeving. Bovendien wordt de verkeerssituatie bekeken in samenhang met het gemeentelijk en soms ook provinciaal beleid.
Veel dorpen kampen nog steeds met verkeersonveilige situaties. Daarnaast groeit de behoefte van dorpsbewoners om zelf aan de slag te gaan met de verkeersveiligheid en om zelf deskundigheid in te brengen en op te bouwen. Het programma “Mooi zo- Veilig zo” is bij uitstek geschikt om hier aan bij te dragen.
Doel
Het programma heeft als doelstelling de verkeersveiligheid in de deelnemende dorpen op een dusdanige manier te verbeteren en tegelijkertijd het dorps- en landschapbeeld te versterken en mogelijk te verbeteren. De resultaten in de vorm van concrete voorstellen voor verkeersmaatregelen en gedragsverandering worden breed gedragen door de bewoners en zijn ingebed in, en worden ondersteund vanuit het gemeentelijk beleid. De kennis van de dorpsbewoners over Duurzaam Veilig verkeer is toegenomen na het doorlopen van “Mooi zo- Veilig zo”.
Werkwijze en betrokken partijen
“Mooi zo – Veilig zo”bestaat uit twee fasen. De planfase met als resultaat het verkeerveiligheidsplan met de bijbehorende verkeertechnische maatregelen, hun ( landschappelijke )inrichting en inpassing, alsmede maatregelen gericht op gedragsverandering. De tweede fase is de uitvoering van de voorgestelde maatregelen door de wegbeheerder en de bewoners.
De aanpak van “Mooi zo – Veilig zo” is gebaseerd op de PODOE-methode. PODOE is de afkorting voor een vijftal processtappen: Problemen, Oorzaken, Doelstellingen, Oplossingen en Evaluatie. Deze stappen worden onder leiding van een lokale werkgroep doorlopen, waarbij de betrokkenheid van de bewoners het uitgangspunt is. Ook het dorpsverkeersplan wordt gemaakt door de bewoners. De concrete invulling van het programma in het dorp is afhankelijk van de specifieke situatie.
De methodiek is zo ingericht dat er maatwerkprojecten voor iedere situatie ontwikkeld kunnen worden.
De wegbeheerder vanuit de gemeente of de provincie wordt ook nadrukkelijk bij het proces betrokken en heeft in beginsel de bereidheid om het verkeersplan uit te voeren. Vooraf of gedurende het proces geeft de wegbeheerder duidelijk aan wat de grenzen en kaders zijn, zonder bij voorbaat bepaalde oplossingen af te keuren.
De BOKD leidt het gehele proces van “Mooi zo – Veilig zo” in goede banen. De werkgroep in het dorp wordt direct ondersteund door een medewerker van het BOKD. Daar waar nodig, worden externe deskundigen benaderd voor specifieke taken. De BOKD beschikt over een uitgebreid lokaal netwerk van verkeersdeskundigen en landschapsarchitecten met ruime ervaring in dit werkgebied.
Realisatie
MzVz de Groeve