Dorpspomgevingsplan (DOP)

Staan er ingrijpende veranderingen op stapel in de ruimtelijke omgeving van uw dorp? Denk hierbij aan bijvoorbeeld wijzigingen in het bestemmingsplan voor woningbouw, veranderingen in functie van het gebied of de aanleg van nieuwe infrastructuur. Wat betekenen deze veranderingen voor de leefbaarheid in uw dorp? Wat is voor het dorp zelf belangrijk? Waar willen we over 10 jaar zijn?

Een antwoord op deze vragen kan een DorpsOmgevingsPlan (DOP) zijn. Een DOP stelt de bewoners in staat om een eigen visie te ontwikkelen op de door hun gewenste ontwikkeling van het dorpsgebied. In het kader van het project “Dorp2000anno” heeft de BOKD een basismethodiek ontwikkeld om de bewoners door het proces van visieontwikkeling te leiden. In de loop der jaren is de methodiek verder verfijnd en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

Doel
De doelstelling van het DOP is het ontwikkelen van een, door de bewoners geformuleerde dorpsvisie op de gewenste ontwikkeling van het dorpsgebied. Het resultaat is een document waarin de Lokale Agenda van het dorp beschreven is en waaruit concrete en realistische uitvoeringsgerichte projecten afgeleid kunnen worden. De Lokale Agenda dient als uitgangspunt voor overleg en onderhandelingen met overheden en andere instellingen. Het proces voorziet in draagvlak onder de dorpsgemeenschap door kennis van deskundigen te koppelen aan die van bewoners ontstaat een kwalitatief goed plan.

Werkwijze
De ontwikkeling van een DorpsOmgevingsPlan begint met een aanvraag van een Dorpsbelangenorganisatie. Als eerste stap wordt in overleg tussen de BOKD en de Dorpsbelangenorganisatie de vraag verdiept en wordt gezamenlijk afgewogen of de op stapel staande veranderingen in de omgeving dermate groot zijn voor het toepassen van een DOP.

Bij een positief antwoord op deze vraag leggen de Dorpsbelangenorganisatie en de BOKD contact met de, bij de veranderingen betrokken overheden en instellingen. Doel van dit contact is om tot een gezamenlijk standpunt te komen over het nut van een DorpsOmgevingsPlan. Lokale overheden, zoals de gemeente hebben een belangrijke inhoudelijke, beleidsmatige en financiële rol in de realisatie van het DOP.

Het ontwikkelen van een DorpsOmgevingsPlan bestaat uit twee stappen die in een periode van ongeveer negen maanden doorlopen worden: het belevingsonderzoek en de planvorming. Deze stappen worden gevolgd door de uitvoering van concrete en haalbare projecten, veelal in samenwerking met de lokale overheid.

Voor het maken van een DOP wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van dedorpsrganisaties, lokale overheden, professionele deskundigen en de BOKD. De Dorpsbelangenorganisatie levert de voorzitter van de werkgroep en zorgt ervoor dat alle dorpsorganisaties vertegenwoordigd zijn. De lokale overheden leveren op aanvraag een inhoudelijke inbreng en beoordelen de uitvoeringskansen van het DorpsOmgevingsPlan. Externe deskundigen leveren een inhoudelijke bijdrage aan het proces. De projectcoördinatie berust bij de BOKD, evenals het secretariaat en de eindrapportage van het DOP.

Gerealiseerde projecten
Er zijn al vele DorpsOmgevingsPlannen gerealiseerd. Hieronder zijn een aantal uitgevoerde projecten te downloaden.

Spijkerboor en Oud-Nieuw Annerveen
Buinen
Buinerveen-Nieuw Buinen (Mondenweg)
Barger-Compascuum
Anderen + overzichtskaart
Anloo + overzichtskaart
Gasteren + overzichtskaart