Motie ‘frisse start na corona’ voor buurt- en dorpshuizen na corona

Op woensdag 11 november jl. is de motie ‘Frisse Start na corona’ besproken in het Drents Parlement en aangenomen. De motie is een steuntje in de rug voor buurt en dorpshuizen en andere maatschappelijke initiatieven.

Het sociale leven in dorpen, kernen en wijken hapert al 8 maanden lang en het einde van die periode is nog niet in zicht. Tal van sociaal-culturele activiteiten waarin vrijwilligers een grote rol spelen, hebben geen doorgang kunnen vinden. Activiteiten in buurt- en dorpshuizen drogen op, financiële tekorten lopen op en vrijwilligers haken af.

De fracties PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SP en D66 zijn van mening dat het belangrijk is dat dorpen, kernen en wijken in het post corona tijdperk een doorstart kunnen maken en dat sociaal-culturele activiteiten weer opgepakt moeten kunnen worden zonder financiële kopzorgen of gebrek aan vrijwilligers. In de motie ‘Frisse start na corona’ worden Gedeputeerde Staten verzocht een provinciaal loket open te stellen om financiële steun te verlenen á € 1-,- per inwoner met een minimum van € 50.000,- en een maximum van € 100.000,- per gemeente. De motie is aangenomen (voor stemden de fracties: PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, CDA, SP, D66, VVD, Sterk Lokaal Drenthe, Partij voor de Dieren en OpDrenthe).