Dorpsontwikkeling

Dorpsbelangenorganisaties en besturen van dorpshuizen vertegenwoordigen het hele dorp. Samenlevingen zijn continu aan verandering onderhevig. Dit kan de veranderende buitenwereld zijn, maar ook de veranderende dorpssamenleving. Denk maar aan de verandering van agrarische woon-werk gemeenschap naar het meer individueel gerichte forensendorp. Het is dan ook van belang om de vinger aan de pols te houden over de vragen en behoeften die leven in het dorp. Het projectbureau van de BOKD kan u hier mee helpen.

De BOKD heeft ervaring opgedaan met dorpsonderzoeken,  die gericht zijn op concrete actieplannen vertaald in een dorpsplan of -agenda. Veel methoden zijn ontwikkeld voor het betrekken van de dorpsbewoners bij de activiteiten in het dorp. De toepassing van de methoden is afhankelijk van de vraag uit het dorp.

Dorpsbelevingsonderzoek

Wilt u weten hoe de bewoners denken over de leefbaarheid in het dorp in het algemeen?

Dan is een Dorpsbelevingsonderzoek een goede optie. In samenwerking met de Hogeschool van Hall Larenstein (Leeuwarden) heeft de BOKD een methode ontwikkeld die een goed beeld geeft van de beleving van de bewoners. De basis van het onderzoek is een vragenlijst die door de dorpswerkgroep met studenten uitgewerkt en verspreid wordt. De in het verleden uitgevoerde dorpsbelevingsonderzoeken hebben een responspercentage tussen de 60-80%. De studenten presenteren een door de werkgroep beoordeeld rapport aan de bewoners. Deze uitkomsten vormen de basis voor een dorpsagenda of een dorpsplan met concrete uitvoeringsactiviteiten  en nieuwe werkgroepen die dat gaan realiseren. Het belevingsonderzoek duurt inclusief de voorbereiding ongeveer 4 maanden, en kan enkel uitgevoerd worden in het najaar van oktober en januari. Buiten deze periode kan met het dorp een traject opgezet worden voor een  dorpsbelevingsonderzoek.

Dorpsomgevingsplan (DOP)

Staan er ruimtelijke veranderingen in de omgeving van uw dorp op de planning?

Dan kan het realiseren van een Dorpsomgevingsplan, ofwel DOP het overwegen waard zijn. Bij het DOP begeleid de BOKD door een proces waarin de visie van de dorpsbewoners op de ontwikkelingen in kaart gebracht worden en worden deze geconfronteerd met de overheidsvisie. Uit dit spanningsveld komt een lokale agenda naar voren die onderbouwd is met kaartmateriaal.

Vijf Sterren Dorpen

Hoe gaan we met elkaar om, hebben we voldoende zelforganisatiekracht en is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten?

Dit zijn een aantal van de vragen die gesteld worden bij de Vijf Sterren Dorpen. Centraal staan hierbij de vijf sterren voor woon- en leefplezier in het dorp:   dorpscultuur & identiteit, ontmoeten & verenigingsleven, zelforganisatiekracht, leren van elkaar en zorg voor elkaar. Aan de hand van vijf sterren die het woon- en leefplezier bepalen wordt u een spiegel voorgehouden over de sociale kant van de dorpsgemeenschap. Bij de analyse hiervan wordt uitgegaan van de aanwezige kwaliteiten en gaan we samen uitdagingen formuleren om deze te versterken. het traject Vijf Sterren Dorpen wordt feestelijk afgesloten met de presentatie van de uitdagingen.

Woonwensenonderzoek

Wonen in kleine dorpen is de rode draad in de geschiedenis van de BOKD. Het provinciale plan om de woningbouw aan banden te leggen was dé aanleiding voor de oprichting van de Brede Overleggroep. Ook vandaag de dag krijgen we nog regelmatig vragen vanuit de dorpen over de woningbouw voor verschillende doelgroepen. Om een duidelijk beeld te krijgen van de woonbehoeften in uw dorp kan een woonwensenonderzoek een goede methode zijn. De BOKD gaat met groepen dorpsbewoners in gesprek om de behoeften en de achterliggende gedachten naar boven te halen. Dit leidt, samen met een korte enquête, tot een duidelijk beeld van de behoeften en de mogelijkheden in uw dorp. De ervaring heeft geleerd dat het enkel uitvoeren van een enquête leidt tot een algemeen beeld.

Momenteel zijn we bezig met een woonwensenonderzoek in Yde-De Punt, voor een volledig verslag daarvan klik hier.