Dorp en Landbouw

Dorp & Landbouw is een project dat we in samenwerking met de Vereniging van Drentse Boermarken geformuleerd hebben. De aanleiding voor het project was een webenquête van de provincie Drenthe, met de vraag hoe verder met het landelijk gebied in Drenthe. Onze reactie was dat deze vragen niet in zijn algemeenheid gesteld zouden moeten worden, maar vanuit de sociale leefomgeving van de bewoners zelf, de werkelijkheid van alledag: het leven en werken in een dorp.

De samenstelling van het dorp is de afgelopen vijftig jaar snel en sterk veranderd. Het Drentse dorp was vijftig jaar geleden nog vooral een werkdorp met een bruisend agrarisch leven. Het dorp van nu is een verzameling van verschillende leefstijlen en behoeften. Het aantal agrariërs is flink afgenomen, maar er wordt nog steeds op grote schaal landbouw bedreven. De landbouw op zich staat onder druk, zowel bedrijfseconomisch als ook de beleving van de landbouw door buitenwereld. De verschillen in leefstijlen en behoeftes leveren kansen op voor nieuwe vormen van samenwerking.

Deze ideeën zijn uitgewerkt in een projectvoorstel met als doel om vanuit een versterkt wederzijds begrip tussen de bewoners in het dorp, nieuwe kansen en mogelijkheden voor samenwerking te stimuleren om de leefbaarheid in het dorp op peil te houden. De agrarische activiteiten in het dorp en het agrarische cultuurlandschap zijn hierbij belangrijke invalshoeken.

Met twee dorpen die geïnteresseerd waren in het onderwerp, Norg (Noordenveld) en Wezup (Coevorden) hebben we een verdere invulling aan het project gegeven. Norg, een groter dorp, met weinig actieve boeren, maar wel agrarische bedrijvigheid, en Wezup een kleiner dorp met nog een elftal actieve boerenbedrijven. Ook op dorpsniveau wordt samengewerkt tussen de Dorpsbelangen-organisaties en de Boermarken. Het project is en wordt gevolgd door een stuurgroep die is samengesteld uit bestuursleden van de BOKD en de VDB, alsmede vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en lokale organisaties.

In Wezup is het hele project inmiddels met goed gevolg afgerond. Eén van de uitkomsten van het project Dorp & Landbouw in Wezup is de oprichting van de eerste officiële natuurvereniging in de gemeente Coevorden ‘de Wisper Wulp’. De ‘Wisper Wulp’ heeft zowel agrariërs als burgers als leden en samen bekijken zij wat de Agrarsiche Natuurvereniging in Wezup en omgeving kan doen (denk aan bloemrijke akkerranden etc.). Inmiddels is het project in Norg ook in volle gang. Wilt u op de hoogte gehouden worden, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief/-flits, klik hier.

Het project Dorp en Landbouw wordt gefinancierd door de gemeenten Coevorden en Noordenveld, de provincie Drenthe en het ministerie van LNV (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) Noord. De dorpsbelangenorganisaties en de Boermarken dragen bij aan het project door zelfwerkzaamheid.